پیشتر بهمن طاهرخانی٬ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفته بود «کودک‌ فروشی» در ایران به «تجارت» تبدیل شده است.

لازم به ذکر است، در حالی محمدعلی پورمختار٬ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس،محمد کاظمی٬ نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، و یحیی کمالی‌پور٬ دیگر نماینده مجلس، خواستار برخورد با موضوع کودک فروشی شده اند، که معضلاتی چون فقر، بیکاری، فساد، تبعیض، سرکوب های اجتماعی، جامعه ایران را با بحران و آسیب هایی اجتماعی متعددی مواجه کرده و کودک فروشی و تجارت نوزادان و اعضای بدن، به محلی جهت امرار معاش شهروندان ایرانی تبدیل شده است.