برچسب: تظاهرات

 • برگزاری ۲ تجمع اعتراضی

  طی روز شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸, در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت ...
 • برگزاری دستکم ۲ تجمع اعتراضی

  برگزاری دستکم ۲ تجمع اعتراضی
 • برگزاری دستکم۲ تجمع اعتراضی

  طی روزهای شنبه و یکشنبه ۱۷ و ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ...
 • برگزاری دستکم ۶ تجمع اعتراضی

  طی روزهای شنبه ۲۵  و یک شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ...
 • برگزاری دستکم ۳ تجمع اعتراضی

  امروز پنج شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷, و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت ...