برچسب: جلسه سخنرانی

 • کودکان کار در ایران

  http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/jalesemalezy18november2017/hamid.mp3 سخنران : فعال حقوق بشر ، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی گزارش صوتی جلسه کامل : گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی ...
 • روز جهانی علم در خدمت توسعه

  http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/jaleseadianvamalezy4november2017/taghipoor.mp3 سخنران : فعال حقوق بشر ، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی گزارش صوتی جلسه کامل : گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک اعضای ...
 • محدودیتهای شهروندی بر پیروان سایرادیان درایران

  http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/jaleseadianvamalezy22october2017/hamid.mp3 سخنران : فعال حقوق بشر حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی گزارش صوتی جلسه ، کامل : گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک کمیته ...
 • معرفی نسلهای حقوق بشر

  http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/244/naslhayebashar.mp3 سخنران : فعال حقوق بشر ، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی 
 • مفهوم صلح در اعلامیه جهانی حقوق بشر

  http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/jaleseadianvamalezy24august2017/hamidreza.mp3 سخنران : فعال حقوق بشر ، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/jaleseadianvamalezy24august2017/bazad1.mp3 بحث آزاد  : وضعیت قضائی پیروان سایر ادیان در ...