برچسب: دبستان نبوت

  • مدرسه ای بدون سقف در بلوچستان

    حاکمان حکومت جمهوری اسلامی با توجه به ثروت غنی در کشور و سوء استفاده از منابع و ذخایر بسیار غنی در ایران ...