برچسب: روغن نباتی جهان

  • برگزاری دستکم ۱۰ تجمع اعتراضی

    روز شنبه، جمعی از خانواده و بستگان اسماعیل بخشی فعال کارگری بازداشتی در مقابل ساختمان دادگستری شهرستان شوش، شماری از مالباختگان سایت ...
  • برگزاری دستکم ۹ تجمع اعتراضی

    روز چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ ودر ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در شهروهای مختلف ایران و با توجه به گسترش موج نارضایتی ...
  • برگزاری دستکم ۸ تجمع اعتراضی

    امروز پنجشنبه، معلمان و بازنشستگان فرهنگی در شهرهای اردبیل، کرمانشاه، مریوان، مشهد، ارومیه و سنندج، جمعی از کارگران روغن نباتی جهان در ...