برچسب: روغن نباتی جهان

 • برگزاری دستکم ۲ تجمع اعتراضی

  برگزاری دستکم ۲ تجمع اعتراضی
 • برگزاری دستکم ۱۰ تجمع اعتراضی

  روز شنبه، جمعی از خانواده و بستگان اسماعیل بخشی فعال کارگری بازداشتی در مقابل ساختمان دادگستری شهرستان شوش، شماری از مالباختگان سایت ...
 • برگزاری دستکم ۹ تجمع اعتراضی

  روز چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ ودر ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در شهروهای مختلف ایران و با توجه به گسترش موج نارضایتی ...
 • برگزاری دستکم ۸ تجمع اعتراضی

  امروز پنجشنبه، معلمان و بازنشستگان فرهنگی در شهرهای اردبیل، کرمانشاه، مریوان، مشهد، ارومیه و سنندج، جمعی از کارگران روغن نباتی جهان در ...