برچسب: قزار وثیقه

  • آزادی مهدی حاجتی با قید وثیقه

    مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز که به دلیل حمایت از شهروندان بهایی بازداشت شده بود، روز جاری با قید وثیقه به ...