برچسب: معین نامجویان

  • معین نامجویان، شهروند بهایی آزاد شد

    معین نامجویان، شهروند بهایی که در آذرماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود با تودیع وثیقه، در میان استقبال خانواده و ...