برچسب: نقد افراد

  • تاوان نقد کردن حکومت در ایران

    انتقاد کردن به معنای مسخره کردن و یا مخالفت کردن نبوده و نیست و این واژه میتواند در زمین های مختلفی به ...