برچسب: پتروشیمی

  • برگزاری دستکم ۶ تجمع اعتراضی

    روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ جمعی از کارگران قطار شهری اهواز، جمعی از معلمان مدارس حمایتی استان یزد در مقابل ساختمان ...
  • برگزاری دستکم ۶ تجمع اعتراضی

    طی روزهای دوشنبه و سه شنبه، جمعی از معلمان مدارس حمایتی استان یزد در مقابل ساختمان استانداری، جمعی از آتش نشانان شهرداری ...