🔴محرومیت حسن ممتاز سروستانی, شهروند بهائی از حق درمان

“حسن ممتاز سروستانی”، شهروند بهائی محبوس در زندان اوین علیرغم ابتلا به بیماری قلبی و انجام آنژیوگرافی قلب, بدون تکمیل دوره درمان  زیر نظر پزشک متخصص در بیمارستان, به زندان اوین بازگردانده شده است. 
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸, “حسن ممتاز سروستانی”، شهروند…

🔆https://humanrightsinir.org/hasansavestani/


@Consciousness_Justice ادمین💠