🔴خودداری رضاخندان و فرهاد میثمی از حضور در جلسه دادگاه تجدیدنظر

“رضا خندان” و “فرهاد میثمی”, دو کنشگر مدنی, در اعتراض به آنچه که محرومیت آنها از حضور وکیل انتخابیشان در مراحل اولیه پرونده با استناد به تبصره ماده ۴۸ از سوی دستگاه قضائی بوده از حضور در جلسه دادرسی که امروز توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شده…

🔆https://humanrightsinir.org/mohakemeh-13/


@Consciousness_Justice ادمین💠