🔴تداوم محرومیت سهیل عربی, زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات پزشکی

سهیل عربی, زندانی سیاسی و وبلاگ نویس محبوس در تیپ ۱ سالن ۹ زندان تهران بزرگ «فشافویه» همچنان از اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان به دلیل آنچه که عدم توجه مسئولان قضائی مستقر در این زندان میباشد محروم مانده است. 
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه…

🔆https://humanrightsinir.org/sohailarabi-5/


@Consciousness_Justice ادمین💠