جمعه , ۱۱ فروردین , ۱۴۰۲
جمعه, مارس 31

محکومیت قطعی ۲ شهروند ساکن توابع پیرانشهر به تحمل حبس تعزیری

0
1072

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با صدور دادنامه ای کیوان نژاد رسول و باپیر برزه, به ترتیب ساکن روستاهای شین آباد و چیانه از توابع شهرستان پیرانشهر را در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, طی روزهای اخیر, کیوان نژاد رسول, فرزند: محمد, اهل روستای شین‌آباد و باپیر برزه, فرزند: عثمان, اهل روستای چیانه از توابع شهرستان پیرانشهر توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در ارومیه با اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” هر یک به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان در مرحله بدوی در مجموع به تحمل ۵ سال و ۸ ماه حبس محکوم شده بودند. 

براساس این گزارش, در تیر ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی پس از تشکیل جلسه دادرسی محکومیت حبس تعزیری باپیر برزه را از ۸ ماه حبس تعزیری به ۴ سال حبس افزایش داده بود. همچنین شعبه مذکور محکومیت کیوان نژاد رسول را از ۵ سال حبس تعزیری به ۴ سال کاهش داده بود که با توجه به اعمال مصوبه مجلس مبنی بر کاهش مجازات حبس تعزیری پرونده این افراد برای دومین بار در شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بررسی و هریک به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

در بهمن ماه ۱۳۹۸, باپیر برزه, توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پیرانشهر با اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام محاکمه و به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. پس از ابلاغ حکم این فعال سیاسی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

همچنین کیوان نژادرسول, در بهمن ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ پیرانشهر با اتهام عضویت و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران, محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

کیوان نژاد رسول, در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در روستای شین آباد از توابع پیرانشهر بازداشت شد. 

همچنین باپیر برزه هم در آذرماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اطلاعات سپاه  پیرانشهر بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در ارومیه منتقل شد. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هاشهروندان کورد در ایراناحزاب مسلح کوردسرکوب شهروندان کورد در ایرانسرکوب آزادی بیاناحزاب کرد مسلحسرکوب احزابسرکوب شهروندان کرداحزاب کورد مخالفاحزاب کرد مخالفهمکاری با احزاب اپوزیسیونحبس تعزیری زندانیان سیاسیاقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با احزاب کرد مخالف نظاماحزاب سیاسی کورد مخالف نظامروستای شین آباد شهرستان پیرانشهرباپیر برزه روستای چیانهشهروندان کوردسرکوب آزادی بیان در ایراناحزاب سیاسی ایرانسرکوب آزادی بیان و قلمشهرستان پیرانشهراحزاب سیاسی کردکردستان احزاب کوردیعضویت در احزاب مخالف نظاممحرومیت از عضویت در احزابشعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربیاحزاب در کردستانعضویت در احزاب کرد مخالف نظامهمکاری با احزاب کورد مخالف جمهوری اسلامیممنوعیت از عضویت در احزابکیوان نژاد رسولباپیر برزه شهرستان پیرانشهرآذربایجانصدور حکم حبساحزاب کوردیاحزاب کردیارتباط با احزاب کوردیروستای شین اباداحزاب سیاسی در ایراناحزاب کرد مخالف نظامصدور حکم حبس تعزیریبازداشت شهروندان کورد در ایراناستان آذربایجانغربیاحزاب کرد نخالف نظاماحزاب کرد سیاسی در ایرانسرکوب شهروندان کرد در جمهوری اسلامیبازداشت شهروندان کوردروستای چیانهحبس تعزیریاحزاب در ایراناحزاب کرداحزاب کوردی در ایرانسرکوب آزادی بیان و عقیده در ایرانسرکوب شهروندان کورد ایرانسرکوب احزاب سیاسی در ایرانباپیر برزهاحزاب سیاسی اپوزیسیوناحزاب سیاسی کوردعضویت در احزاب معاند نظامتبلیغ علیه نظام به نفع احزاب کرد مخالف نظامهمکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظامشهروندان کورد در جمهوری اسلامیسرکوبگری احزاب کوردروستای چیانه پیرانشهراحزاب کرد ایرانآذربایجان غربیسرکوب احزاب در ایرانهمکاری با احزاب کوردشهروندان کورد ایرانصدور حبس تعزیریاحزاب کورد سیاسیکیوان نژادرسولهمکاری با احزاب مخالف نظامسرکوب احزاب کورداحزاب سیاسی مخالف نظامآذربایجانغربیهمکاری با یکی از احزاب اپوزیسیونشهروندان کورد زندانی سیاسیسرکوب احزاب کردشین اباد شهرستان پیرانشهردادگاه تجدیدنظراحزاب کورد در ایراناعضای احزاب دمکرات و کوملههمکاری با احزاب کوردیاحزاب مسلحاحزاب سیاسیاحزاب مخالف نظامباپیر برزەاحزاب مسلح کردسرکوب احزاب کورد مخالف نظاماحزاب کرد مخالف نطامعضویت در یکی از احزاب اپوزیسیونهمکاری با احزاب کرد مخالف نظامصدور حکم حبس تعزیر یاحزاب کورد مخالف جمهوری اسلامیتوابع شهرستان پیرانشهراحزاب اپوزیسیون کرداحزاب کورداحزاب کُرد مخالف نظامنقض سرکوب احزابسرکوب شهروندان کرد در ایراننقض حقوق شهروندان کورد در ایرانسرکوب شهروندان کورداحزاب کردمخالف نظاماحزاب مسلح مخالف نظامعضویت در احزابعضویت در احزاب و گروههاهمکاری با احزاب کورد مخالف نظاماحزاب کردستانعضویت در احزاب کوردروستای شین آبادکیوان نژاد رسول روستای شین آبادسرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایرانارتباط با احزاب کوردشهروندان کرد در ایراناحزاباحزاب ضد جمهوری اسلامیاحزاب متخاصماحزاب کورد مخالف نظامشعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقیسرکوب آزادی بیان در جمهوری اسلامیهمکاری در احزاب مخالف نظاماحزاب سیاسی کرد مخالف نظاماحزاب کوردستانسرکوب احزاب سیاسی کورد مخالف نظامشین آباد در پیرانشهرباپیر برزه دادگاه تجدیدنظر

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.