•                  
شنبه , ۱۱ تیر , ۱۴۰۱
شنبه, جولای 2

احضار و بازجوئی از فعال مذهبی اهل سنت در دادستانی شهرستان راسک

0
803

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، دادستانی شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان، مولوی محمد امین آسکانی، فعال مذهبی اهل سنت را احضار و تحت بازجوئی قرار داد. 

به گزار ش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، مولوی محمد امین آسکانی، فعال مذهبی اهل سنت و مدیر داخلی مدرسه دینی شهرستان پشامگ از توابع استان سیستان و بلوچستان در پی شکایت سپاه پاسداران به دادستانی شهرستان راسک احضار و تحت بازجوئی قرار گرفت. 

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به وبسایت کلمه گفت: “پیش از این نیز بارها مولوی آسکانی توسط مسئولان امنیتی تهدید شده است.”

در این گزارش به جزئیات بیشتری اشاره نشده اما براساس اعلام وبسایت کلمه: “به احتمال زیاد به علت پیگیری پرونده و انتقاد از بازداشت مولانا فضل الرحمن کوهی، وی را احضار و مورد بازجویی قرار دادند.”

مولوی محمد امین آسکانی مدیر داخلی مدرسه دینی انوارالحرمین پشامگ به دفعات ضمن حمایت از مولانا کوهی، از دیگر فعالان مذهبی اهل سنت خواستار آزادی بی قید و شرط وی شد و این احتمال که احضار وی مرتبط با فعالیت هایی که برای آزادی مولانا کوهی انجام داده صورت گرفته باشد دور از ذهن نیست.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی و یا سایر فشارهای امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با تهدید مصداق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

برچسب هاسایر پیروان ادیان در ایرانپیروان سایر ادیان در ایراناحضار و بازجوئیحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانبازداشت شهروندان اهل سنتحقوق شهروندی اهل سنت در ایرانشهرستان راسکشهروندان اهل سنتنقض حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانشهرستان راسک استان سیستان و بلوچستانشهروندان اهل تسننمولوی فضل الرحمن کوهیپیروان اهل سنت ایرانپیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیمولوی محمدامین آسکانیگزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان سایر ادیانفعال مذهبی اهل سنت در زاهداننقض حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیشهروندان سنی مذهب کردستانمحمدامین اسکانیاقلیتهای مذهبیاهل تسنن در ایراننقض حقوق پیروان ادیان در ایرانوضعیت قضائی پیروان سایر ادیان در ایرانتبعیض بر اقلیتهای مذهبیسرکوب شهروندان اهل سنتپیروان اهل تسننپیروان اهل سنت در ایراناحضار و بازجوئی اهل سنتپیروان اهل تسنن در ایراناداره اطلاعات شهرستان راسکسرکوب پیروان اهل سنتشهروندان اهل تسنن در ایراناهل سنت شهرستان راسکاحضار و بازپرسیبازداشت شهروندان اهل تسنن در ایرانفعال مذهبی اهل سنت در کردستانامام جمعه شهرستان راسکفعال مذهبی ساکن بوکانفعال مذهبی اهل سنت ارومیهاحضار به دادستانیاهل تسننشهروندان سنی مذهباحضاریهنمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلساخبار پیروان سایر ادیانسرکوب اقلیتهای مذهبیاهل تسنن ایراناحضار و محاکمهحقوق اقلیتهای مذهبیشهروندان سنی مذهب در سیستان و بلوچستاناحضاروبازجوییسرکوب پیروان اهل تسنناهل تسنن در شهرستان راسکسرکوب پیروان اهل تسنن در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیفعال مذهبی سنیفعال مذهبی جریان یمانیفعال مذهبی سنی مذهبپیروان سایر دینها در ایرانفعال مذهبی سنی مذهبیمولانا فضل الرحمن کوهیاهل سنتاخبار هفتگی نقض حقوق پیروان ادیانبازداشت شهروندان سنی مذهب در شهر اهوازدادستان عمومی و انقلابدادستان عمومی و انقلاب تهرانتبعیض بر اقلیتهای مذهبی در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیسرکوب پیروان اهل سنت در ایرانشهروندان سنی مذهب در ایرانحقوق شهروندی پیروان اهل تسنن در ایرانتحصیل اقلیتهای مذهبیاحضار و شهروندان اهل سنتسرکوب پیروان اهل تسنن ایرانسرکوب پیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیفضل الرحمن کوهیاحضار و بازداشت فعالان اینستاگرامیفعال مذهبی کردستانفعال مذهبی در شهرستان ارومیهفعال مذهبی در شهرستان نیکشهراحضارپیروان سایر ادیاننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایراناحضار و بازداشتسرکوب اهل سنت در ایراناهل سنت تهرانپیروان سایر در ایرانپیروان سایر ادیانگسرکوب شهروندان اهل تسنن در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانفعال مذهبی اهل تسننشهروندان اهل سنت در ایراناحضار و بازجوئی شهروندان اهل سنت در ایرانشهروندان سنی مذهب در زاهدانحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایرانشهروندان سنی مذهب در جمهوری اسلامیاحضار و بازداشت شهروندانپیروان اهل تسنن در جمهوری اسلامیپیروان اهل تسنن در شوشترفعال مذهبی اهل سنت رسول حمزه پوراهل سنت ایرانفعال مذهبیاحضار تلفنیاهل سنت سیستان و بلوچستانسرکوب اهل تسنن در ایراناحضاروبازجوئیسرکوب پیروان سایر ادیانفعال مذهبی اهل سنتسرکوب شهروندان سنی مذهب در ایراناعدام اقلیتهای مذهبیاقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان اهل سنت ایرانسرکوب شهروندان اهل سنت در ایرانبازداشت و شهروندان اهل تسننشهروندان کورد اهل سنتسرکوب پیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامینقض حقوق شهروندان اهل سنتشهروندان اهل سنت ایرانپیروان اهل سنت خوزستاندادستان عمومی و انقلاب شهرستان راسکاقلیتهای مذهبی در ایراندادستانحقوق پیروان سایر ادیان در ایراناهل سنت در ایراناقلیتهای قومی در ایرانیازداشت شهروندان سنی مذهبنمازخانه شهروندان اهل سنتسرکوب شهروندان اهل تسنناعدام شهروندان سنی مذهبپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان اهل تسنن ایرانشهرستان راسک اداره اطلاعاتحوزه علمیه شهرستان راسکبازداشت شهروندان اهل تسنناحضار و بازجویی از شهرونداننقض حقوق شهروندان اهل تسننابراهیم حبشی فعال مذهبی اهل تسنناحضار و بازداشت فعالان مذهبیمحمدامین آسکانیاحضار و بازجوییسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان اهل سنتنمایندگان اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان سایر ادیان ایر انسرکوب شهروندان سنی مذهبسرکوبشهروندان اهل تسنن زاهداناهل سنت در شهرستان راسکاحضار و بازجوئی از کارگراناقلیتهای دینی در ایراننقض حقوق پیروان اهل سنت در ایرانسرکوب پیروان اهل سنت ایرانبازداشت شهروندان اهل سنت در ایرانشهروندان در شهرستان راسکاحضار و بازداشت فعالان مدنیشهروندان سنی مذهب در ارومیهپیروان اهل سنت در خوزستانمحمد امین آسکانی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: