•                    
  •                  
پنج شنبه , ۱۴ مهر , ۱۴۰۱
پنج‌شنبه, اکتبر 6

تفتیش منزل و ضبط وسائل شهروند بهائی ساکن تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات

0
1323

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۸ دی ماه۱۳۹۹، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل مسکونی مهرنوش شوکتی « قدیری » شهروند بهائی ساکن تهران مورد تفتیش قرار گرفت و وسائل شخصی وی ضبط شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، منزل شخصی مهرنوش شوکتی « قدیری »، شهروند بهائی ساکن تهران، در پی یورش ماموران  امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی از این شهروندان بهائی توسط ماموران ضبط شد. ارگان تفتیش کننده منزل شخصی این شهروند بهائی وزارت اطلاعات است. 

یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران، افزود: “ماموران وزارت اطلاعات که در یک گروه ۵ نفره بودند پس از ارائه حکم قضائی به این بهانه که مهرنوش شوکتی « قدیری »، از طریق فروش نمادهای مرتبط با دیانت بهائی به ترویج و تبلیغات بهاییت اقدام کرده منزل شخصی وی را مورد تفتیش قرار داده و کلیه نشانه های مذهبی دست ساز که بصورت بدلیجات و کار دست ساز بوده را به همراه چندین جلد کتاب مرتبط با دیانت بهائی از این شهروند بهائی ضبط کردند. در حالی این تفتیش منزل صورت گرفته که اتهام ترویج دیانت بهائی توسط مهرنوش قدیری از طریق فروش نمادهای مذهبی مرتبط با بهائیت کاملا بی اساس است.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، منزل شخصی مسیح الله محمدی، شهروند بهائی ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی و همچنین آنیسا دانشگری، شهروند بهائی ساکن اصفهان، در پی یورش ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی از این شهروندان بهائی توسط ماموران ضبط شد.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی برابر با سایر شهروندان ایران محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ از این این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در این مفاد به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.

سرکوب و برخوردهای قهر آمیز با شهروندان بهائی همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است. 

برچسب هااقلیتهای مذهبیسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانوضعیت قضائی پیروان سایر ادیان در ایرانبهائیان در ایرانسرکوب بهائیان در ایرانسرکوب بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانحقوق شهروندان بهایی در ایراسرکوب شهروندان بهائیپیروان سایر ادیان ایر انجامعه بهایینقض حقوق بشر بهاییان در ایراناقلیت بهاییشهروندان بهایی ایرانسرکوب بهاییاننقض حقوق شهروندان بهاییانروح الله زیبایی شهروندبهائیضبط وسائل شهروندان بهاییمهرنوش قدیریبهائیجامعه بهائیانسرکوب شهروندان در ایرانجامعه بهائیان ایرانمدیران جامعه بهائیان ایرانشهروندان بهاییجامعه بهائیان در ایراننقض حقوق شهروندان بهائینقض حقوق شهروندان بهائی در ایرانسرکوب جامعه بهائیجامعه بهاییان در ایرانسرکوب جامعه بهاییاقلیت بهایی در ایرانتحصیل شهروندان بهایی در ایرانحقوق شهروند بهاییان ایرانتفتیش منازل شهروندان بهائیسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیحق تحصیل جامعه بهاییان در ایرانمهرنوش شوکتی شهروند بهائیفعالیت بهائیان در ایرانتفتیش منزلجامعه بهائی ایرانجامعه بهائیسرکوب شهروندان بهائی دریرانبهاییان در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق بهاییان در ایرانبهاییاننقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانتفتیش منازل شهروندان بهائی در ایرانحقوق شهروندی بهاییان ایرانضبط لوازم شهروندان بهایی در ایراناقلیت بهایی ایرانسرکوب بهاییان در جمهوری اسلامیتفتیش منازل شهروندان بهاییسرکوب پیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیضبط وسایل شهروندان بهاییمهرنوش شوکتی شهروند بهاییاقلیتهای مذهبی در ایرانشهروندان بهائی در ایرانبهاییسرکوب شهروندان بهائی در ایرانضبط وسائلشهروند بهاییبهائیان تهرانجامعه بهایی ایرانسرکوب پیروان سایر ادیانبهاییان در یزدسرکوب جامعه بهاییان در ایرانسرکوب بهائیان در جمهوری اسلامیاقلیت بهائی ایراناقلیتهای دینی در ایرانشهروندان بهایی در کرجسرکوب بهائیان ایران .سرکوب بهاییان کرجمهرنوش قدیری شهروند بهائیپیروان سایر ادیان در ایرانرهبران جامعه بهائیان ایرانشهروندان بهایی در ایرانبهائیانسرکوب بهائیانسرکوب اقلیتهای مذهبیشهروندبهائیمحرومیت شهروندان بهائی در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایرانپیروان سایر ادیانگفعالیت بهاییان ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایرانمحرومیت شهروندان بهاییاقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیشهروندبهائی در ایرانبهاییان در کرجگزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان سایر ادیانتفتیش منزل شهروندانمهرنوش قدیری شهروند بهاییپیروان سایر ادیاننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایراناقلیت بهائیسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب جامعه بهائی ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایرانحقوق بهاییان ایراننقض حقوق بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهائی ایرانضبط وسائیحقوق بشر بهاییان در ایرانسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیتفتیش منزل شهروندان بهاییشهروندان بهائی در جمهوری اسلامیضبط وسائل شهروندان بهائیسرکوب بهائیان کرجضبط وسایلحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانبهاییان ایرانشهروندان بهائیسرکوب بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایرانپیروان سایر در ایرانسرکوب شهروندان بهاییبهاییان تهرانسرکوب شهروندان بهایی در ایارنمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانتفتیش منزل بهاییان ایرانجامعه بهاییانتفتیش منزل شهروندان بهائیشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیسرکوب بهاییان یزدتفتیش منازل بهاییان ایرانبهائیان ایرانشهروند بهائیحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانبازداشت شهروندان بهائی در ایراناخبار پیروان سایر ادیانجامعه بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهائی در ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایرانجامعه بهائی در ایرانحقوق شهروندی بهاییان در ایرانسرکوب شهروندان بهایی ایراناقلیت بهائی در ایرانبازداشت شهروندان بهاییحق تحصیل شهروندان بهایی در ایرانتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهاییان ایرانسرکوب بهایئانپیروان سایر دینها در ایرانمهرنوش شوکتی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.