•                    
  •                  
سه شنبه , ۰۵ مهر , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, سپتامبر 27

تفتیش منازل و ضبط وسائل ۲ شهروند بهائی در اصفهان و مشهد

0
842

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه۱۳۹۹، در پی یورش ماموران امنیتی به منازل مسکونی ۲ شهروند بهائی ساکن اصفهان و مشهد پس از تفتیش منزل برخی اقلام شخصی از این شهروندان بهائی ضبط شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، منزل شخصی مسیح الله محمدی، شهروند بهائی ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی و همچنین آنیسا دانشگری، شهروند بهائی ساکن اصفهان، در پی یورش ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی از این شهروندان بهائی توسط ماموران ضبط شد. ارگان تفتیش کننده منزل شخصی آنیسا دانشگری اداره اطلاعات مشهد عنوان شده است. 

یک منبع نزدیک به مسیح الله محمدی، در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفت: “ماموران امنیتی بدون ارائه حکم قضائی به منزل این شهروند بهائی یورش بردند و وقتی از آنها در خواست شد که حکم خود را برای ورود و تفتیش منزل ارائه کنند شروع به تهدید به بازداشت مسیح الله محمدی کردند و پس از ورود به منزل اقلامی از قبیل کتابهای مذهبی و نمادهای مرتبط با دیانت بهائی، گوشی تلفن همراه، لب تاپ را ضبط کرده و به همراه خود بردند و علائم کردند که طی روزهای آتی برای احضار این شهروند بهائی و بازجوئی تماس خواهند گرفت.”

همچنین در گزارشی دیگر هم ماموران اداره اطلاعات در استان اصفهان با یورش به منزل شخصی آنیسا دانشگری، شهروند بهائی ساکن این شهرستان پس از ورد به منزل اقدام به تفتیش منزل کرده و وسائلی از قبیل کتابهای مرتبط با دیانت بهائی، ۲ عدد تابلو فرش منقش به نماد بهائیت را از منزل این شهروند بهائی ضبط کرده و به همراه خود بردند.”

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی برابر با سایر شهروندان ایران محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ از این این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در این مفاد به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.

سرکوب و برخوردهای قهر آمیز با شهروندان بهائی همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است. 

برچسب هااقلیتهای مذهبیسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانجامعه بهائیان ایرانسرکوب بهائیان در ایرانسرکوب بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهائیحقوق شهروندی بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهائی ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایارنسرکوب شهروندان بهائی در جمهوری اسلامیحقوق شهروند بهاییان ایرانتفتیش منازل شهروندان بهاییتفتیش منازل شهروندان در ایرانتفتیش منازل بهائیانآنیسا دانشگری شهروند بهائیبهائیجامعه بهائیانوضعیت قضائی پیروان سایر ادیان در ایرانجامعه بهائیان امریکاتبعیض علیه بهائیان ایرانجامعه بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانبهاییان مشهدحقوق بشر بهائیان ایراناقلیت بهائی در ایرانتفتیش منزل بهاییان ایراناقلیتهای دینی در ایرانفعالیت بهائیان ایرانیورش و تفتیش منازلتفتیش منازل بهاییان ایرانفعالیت بهائیان در ایرانتفتیش منزلجامعه بهائی ایرانجامعه بهائینقض حقوق بهائیان در ایرانسرکوب بهائیان ایرانجامعه بهائیان در ایرانبهاییان اصفهانبهاییانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایراندانشگاه مجازی بهائیان ایرانحقوق شهروندی بهاییان ایراناقلیت بهایی ایرانجامع بهائیان ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیضبط وسایل شهروندان بهاییشهروندان بهایی ساکن مشهداقلیتهای مذهبی در ایرانشهروندان بهائی در ایرانبهاییسرکوب شهروندان بهائی در ایرانمدیران جامعه بهائیان ایرانشهروندان بهایینقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیسرکوب پیروان سایر ادیانحقوق شهروندی بهاییان در ایرانسرکوب شهروندان بهایی ایرانسرکوب جامعه بهاییان در ایراناقلیت بهائی ایرانتفتیش منزل شهروندان بهاییسرکوب پیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیتفتیش منزل شهروندانشهروندان بهائی ساکن اصفهانپیروان سایر ادیان در ایرانرهبران جامعه بهائیان ایرانشهروندان بهایی در ایرانبهائیانسرکوب شهروندان بهائی دریرانبهاییان در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان در ایرانجامعه بهایی ایراننقض حقوق بهائیان ایرانپیروان سایر ادیان ایر انتفتیش منازلنقض حقوق بشر بهاییان ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیتفتیش منزل شهروندان بهائیسرکوب بهائیان ایران .بهایی مسیح الله محمدیشهروندان بهایی ساکن اصفهانپیروان سایر ادیاننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایراناقلیت بهائیسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانضبط وسائلتهدید بهائیان ایرانبهائیان اصفهانحقوق بهاییان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانجامعه بهاییان در ایراناقلیت بهاییپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیمحرومیت از حقوق شهروندی بهاییان ایرانضبط وسائل شهروندان بهائیمسیح الله محمدیمسیح الله محمدی شهروند بهائیضبط وسایلحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانبهاییان ایرانشهروندان بهائیسرکوب بهائیانشهروند بهاییبهائیان مشهدپیروان سایر در ایراننقض حقوق بهاییان ایرانتفتیش منازل شهروندان بهائی در ایراناقلیت بهایی در ایرانجامعه بهاییاننقض حقوق شهروندان بهاییانپیروان سایر دینها در ایرانآنیسا دانشگریمسیح الله محمدی شهروند بهاییبهائیان ایرانشهروند بهائیجامعه جهانی بهائیانبهائیان در ایراناخبار پیروان سایر ادیانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبیسرکوب شهروندان بهائی در ایارنجامعه بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهاییپیروان سایر ادیانگفعالیت بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایرانتفتیش منازل شهروندان بهائیضبط وسائل شهروندان بهاییآنیسادانشگریآنیسا دانشگری شهروند بهایی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.