•                    
  •                  
جمعه , ۱۸ آذر , ۱۴۰۱
جمعه, دسامبر 9

گزارش تصویری از روز چهاردهم اعتراضات سراسری در ایران

0
206

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۸ مهر ماه ۱۴۰۱، اعتراضات سراسری نسبت به عمل کرد گشت ارشاد و نارضایتی شهروندان ایران به وضعیت جاری کشور در شهرهای تهران، مشهد، کرج، کرمان، رشت، سنندج، اهواز، زاهدان، شهرستان سقز، لاهیجان از توابع استان گیلان، دزفول، آبادان، ادامه پیدا کرد. در جریان برگزاری تجمع اعتراضی روزگذشته در شهر زاهدان، نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به سوی شهروندان معترض منجر به کشته و زخمی شدن تعداد بسیاری از آنها شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۸مهر ماه ۱۴۰۱، زنان معترض با برداشتن روسری های خود در بلوار هفت تیر شهر مشهد خواستار برابری و رفع تبعیض هستند.‌

 آنها نسبت به بازداشت و جان باختن مهسا امینی، که در بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران جان خود را از دست داد، محرومیت از حق انتخاب پوشش برای زنان و دختران و گسترش سرکوب و ناامنی جامعه برای زنان نارضایتی خود را ابراز می کنند.

از جمله دیگر علل برگزاری این دور از اعتراضات نارضایتی شهروندان از وضعیت اقتصادی و گسترش فقر، سرکوبهای امنیتی و قضایی بر علیه شهروندان است.‌

 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۸مهر ماه ۱۴۰۱، شلیک گاز اشک آور بسوی شهروندان معترض در شهرستان سقز،

شهروندان نسبت به بازداشت و جان باختن مهسا امینی، که در بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران جان خود را از دست داد، محرومیت از حق انتخاب پوشش برای زنان و دختران و گسترش سرکوب و ناامنی جامعه برای زنان نارضایتی خود را ابراز می کنند.

از جمله دیگر علل برگزاری این دور از اعتراضات نارضایتی شهروندان از وضعیت اقتصادی و گسترش فقر، سرکوبهای امنیتی و قضایی در ایران است.‌‌

‍به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۸مهر ماه ۱۴۰۱، زنان معترض با چرخاندن روسری ها بر آسمان و تجمع اعتراضی در گوهردشت کرج خواستار برابری و رفع تبعیض هستند.‌

شهروندان با سردادن شعار (ما همه مهسا هستیم بجنگ تا بجنگیم) نسبت به بازداشت و جان باختن مهسا امینی، که در بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران جان خود را از دست داد، محرومیت از حق انتخاب پوشش برای زنان و دختران و گسترش سرکوب و ناامنی جامعه برای زنان نارضایتی خود را ابراز می کنند.

 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۸مهر ماه ۱۴۰۱، بوق ممتد اعتراضی خودروهای شهروندان معترض در بلوار گلسار – رشت.

شهروندان با گسترش نافرمانی مدنی نسبت به بازداشت و جان باختن مهسا امینی، که در بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران جان خود را از دست داد، محرومیت از حق انتخاب پوشش برای زنان و دختران و گسترش سرکوب و ناامنی جامعه برای زنان نارضایتی خود را ابراز می کنند.

 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۸مهر ماه ۱۴۰۱، راهپیمایی اعتراضی شهروندان معترض در گوهردشت کرج.

شهروندان نسبت به بازداشت و جان باختن مهسا امینی، که در بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران جان خود را از دست داد، محرومیت از حق انتخاب پوشش برای زنان و دختران و گسترش سرکوب و ناامنی جامعه برای زنان نارضایتی خود را ابراز می کنند.

 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۸مهر ماه ۱۴۰۱، سردادن شعارهای اعتراضی از سوی شهروندان معترض در گوهردشت – کرج،

شهروندان با سر دادن شعار(مرگ بر دیکتاتور) نسبت به بازداشت و جان باختن مهسا امینی، که در بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران جان خود را از دست داد، محرومیت از حق انتخاب پوشش برای زنان و دختران و گسترش سرکوب و ناامنی جامعه برای زنان نارضایتی خود را ابراز می کنند.

 

به گزارش حقوق بشر در ایران، جمعه ۸مهر ماه ۱۴۰۱، شهروندان ساکن گوهردشت کرج با ایجاد ترافیک و بوق زدن های ممتد و ایجاد نافرمانی مدنی نا رضایتی خود را ابراز کردند.

شهروندان نسبت به بازداشت و جان باختن مهسا امینی، که در بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران جان خود را از دست داد، محرومیت از حق انتخاب پوشش برای زنان و دختران و گسترش سرکوب و ناامنی جامعه برای زنان نارضایتی خود را ابراز می کنند.

از جمله دیگر علل برگزاری این دور از اعتراضات نارضایتی شهروندان از وضعیت اقتصادی و گسترش فقر، سرکوبهای امنیتی و قضایی در ایران است.‌

 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۸مهر ماه ۱۴۰۱، سردادن شعارهای اعتراضی از سوی شهروندان معترض در سعادت آباد – تهران.

 شهروندان با سر دادن شعار(مرگ بر دیکتاتور) نسبت به محرومیت از حق انتخاب پوشش برای زنان و دختران و گسترش سرکوب و ناامنی در جامعه برای زنان و نبود تامین اجتماعی متناسب با شرایط جاری در کشور نارضایتی خود را ابراز می کنند.

 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۸مهر ماه ۱۴۰۱، تجمع اعتراضی شهروندان در آبادان از توابع استان خوزستان.

 شهروندان با تجمع و کف زدن های اعتراضی، نسبت به بازداشت و جان باختن مهسا امینی، محرومیت از حق انتخاب پوشش برای زنان و دختران و گسترش سرکوب و ناامنی جامعه برای زنان و نارضایتی از وضعیت اقتصادی و گسترش فقر، سرکوبهای امنیتی و قضایی در کشور معترض هستند.‌

 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۸مهر ماه ۱۴۰۱، تجمع اعتراضی شهروندان ساکن دزفول.

شهروندان با سر دادن شعار(زن، زندگی، آزادی) نسبت به بازداشت و جان باختن مهسا امینی، محرومیت از حق انتخاب پوشش برای زنان و دختران و گسترش سرکوب و ناامنی جامعه برای زنان و نابسامانی وضعیت اقتصادی و گسترش فقر، سرکوبهای امنیتی و قضایی در ایران نارضایتی خود را ابراز کردند.‌

 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۸مهر ماه ۱۴۰۱، راهپیمایی اعتراضی تنی چند از نوجوانان و جوانان شهرستان لاهیجان در استان گیلان.

 شهروندان نسبت به بازداشت و جان باختن مهسا امینی، که در بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران جان خود را از دست داد، محرومیت از حق انتخاب پوشش برای زنان و دختران و گسترش سرکوب و ناامنی جامعه برای زنان نارضایتی خود را ابراز می کنند.

 از جمله دیگر علل برگزاری این دور از اعتراضات نارضایتی شهروندان از وضعیت اقتصادی و گسترش فقر، سرکوبهای امنیتی و قضایی در ایران است.‌

 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۸مهر ماه ۱۴۰۱، سردادن شعار (زن، زندگی، آزادی) در جریان اعتراضات سراسری در شهرستان سقز از توابع استان کردستان.

شهروندان نسبت به بازداشت و جان باختن مهسا امینی، گسترش سرکوب و ناامنی جامعه برای زنان نابسامانی وضعیت اقتصادی و گسترش فقر، سرکوبهای امنیتی و قضایی نارضایتی خود را ابراز می کنند.‌

‍سردادن شعار (مرگ بر دیکتاتور) در جریان اعتراضات سراسری در شهرستان سقز از توابع استان کردستان.

روز جمعه ۸ مهر ماه ۱۴۰۱، تظاهرات اعتراضی و نافرمانی مدنی شهروندان و زنان معترض ساکن اهواز مرکز استان خوزستان.

روز جمعه ۸ مهر ماه ۱۴۰۱، تظاهرات اعتراضی شهروندان در اهواز مرکز استان خوزستان، زنان بدون حجاب اعتراض خود را ابراز کرده و خواستار دستیابی به حقوق شهروندی خود شدند.‌

روز جمعه ۸ مهر ماه ۱۴۰۱، تظاهرات اعتراضی شهروندان ساکن کرمان با سردادن شعار (مرگ بر دیکتاتور) نسبت به بازداشت و جان باختن مهسا امینی و گسترش سرکوب و ناامنی در جامعه برای زنان نارضایتی خود را ابراز می کنند.

از جمله دیگر علل برگزاری این دور از اعتراضات نارضایتی شهروندان از وضعیت اقتصادی و گسترش فقر، سرکوبهای امنیتی و قضایی است.

اما در ادامه برگزاری تجمعات اعتراضی روز جمعه ۸ مهر ماه ۱۴۰۱، شهروندان ساکن زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان پس از برگزاری نمازجمعه در این شهر تظاهرات اعتراضی برپا کرند.

این شهروندان با برگزاری این تظاهرات اعتراضی نسبت به بازداشت و جان باختن مهسا امینی و خبرهایی که گفته برخی رسانه از (تجاوز) فرمانده نیروی انتظامی در چابهار به یک دختر ۱۵ ساله کرده نارضایتی و شکایت خود را ابراز کردند.‌

از دیگر علل برگزاری این تجمع اعتراضی توسط شهروندان ساکن زاهدان، فقر گسترده در این استان، محرومیت کودکان از امکانات آموزشی مناسب، عدم وجود مراکز بهداشتی و درمان مجهز، عدم وجود فرصت‌های شغلی برای شهروندان، بی توجهی مسئولان به وضعیت جاری شهر زاهدان و استان سیستان و بلوچستان عنوان شده است.

در جریان برگزاری این تجمع اعتراضی، ماموران نیروی انتظامی با استفاده از سلاح های جنگی به سمت شهروندانی معترض غیرمسلح شلیک کردند که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد بسیاری از این شهروندان شد.

در ادامه این گزارش ویدئوهای کوتاهی از این تجمع اعتراضی می آید: 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.