•                    
  •                  
یک شنبه , ۱۰ مهر , ۱۴۰۱
دوشنبه, اکتبر 3

برگزاری دستکم ۳ تجمع اعتراضی

0
368

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور است جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه, جمعی از مرغداران استان سمنان, کارگران اپرا تورهای تعمیر و نگهداری پستهای برق فشار قوی معروف به کلاه زردهای وزارت نیرو با برگزاری تجمعات اعتراضی نسبت به نقض حقوق شهروندیشان اعتراضی کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, امروز چهارشنبه ۴تیر ماه ۱۳۹۹، کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دهمین روز تجمع اعتراضی خود را در محوطه این کارخانه برگزار کردند.

کارگران در جریان برگزاری این تجمع با حمل پلاکاردهایی خواستار اتحاد بیش از پیش در میان آنها شدند.

این شهروندان معترض می گویند: “همه ما از مسولان دولتی شهرستان برای رسیدگی کردن به مطالباتمان ناامید هستیم و اعتراض صنفی خود را در صورت بی‌توجهی به پرداخت مطالباتمان ادامه می‌دهیم”.

این کارگران معترض در ادامه افزودند: “قرار بود بدنبال برگزاری جلسه روز شنبه ۲ نفر از اعضای شورای اسلامی با معاونت روابط کار وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ۳ ماه حق بیمه فروردین، اردیبهشت و خرداد کارگران هفت تپه در سوابق آنها ثبت شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و منتظر تمدید و تعویض دفترچه‌هایمان هستیم”.

در خاتمه دهمین روز این تجمع اعتراضی یوسف بهمنی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه برای این کارگران در مقابل درب دفتر حراست این شرکت سخنرانی کرد.

تجمع اعتراضی اپراتورهای وزارت نیرو « کلاه زرد »

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز چهارشنبه ۴تیر ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران اپرا تورهای تعمیر و نگهداری پستهای برق فشار قوی معروف به کلاه زردهای وزارت نیرو در مقابل برق منطقه ای تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

اعتراض به عدم تبدیل وضعیت شغلی آنها از جمله خواسته این کارگران عنوان شده است.

این شهروندان معترض در تشریح این اعتراض گفتند: “همه مجوزهای لازم برای تبدیل وضعیت اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق صادر شده است حتی خود وزیر نیرو این اجازه را صادر کرده اما سازمان توانیر در اختصاص چارت‌های خالی اهمال می‌کند”.

این کارگران در ادامه افزودند: ” دیگر با قرارداد کار معین، کار نمی‌کنیم؛ از وزیر نیرو درخواست می خواهیم زودتر به وضعیت بلاتکلیف چند هزار اپراتور فشار قوی برقِ سراسر کشور را روشن و تبدیل وضعیت را اجرایی کند.

تجمع اعتراضی مرغداران استان سمنان 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, جمعی از مرغداران استان سمنان در مقابل ساختمان جهاد کشاورزی این استان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

براساس گفته این شهروندان خواسته آنها مناسب سازی قیمت نهاده های طیور و قیمت مصوب متناسب با هزینه کرد آنها برای پرورش مرغ است. چرا که با توجه به این وضعیت این قادر به تامین و هزینه های پرورش و طیور نخواهند بود.

برچسب هانیشکر هفت تپهاپراتورهای پست برقتجمعات اعتراضی شهروندان در ایرانسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع هفت تپهجامعه کارگران ایرانمعوقات مزدی شهروندان در ایرانشورای اسلامی کار در مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در ایرانمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهنیشکر هفت تپه در شوشجامعه کارگرنگهبان نیشکر هفت تپهامنیت شغلی کارگرانکلاه زرداپراتورهای پستهای فشار قویمطالبات کارگرینقض حقوق شهروندی در ایرانسرکوب تجمعات اعتراضیتجمعات اعتراضی روز جهانی کارگرهفت تپهحقوق شهروندی کارگران در ایراننقض حقوق شهروندی کارگرانمجتمع نیشکر هفت تپه در شوشتجمعات اعتراضی کارگران شرکت هپکو اراکمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهیوسف بهمنی کارگر هفت تپهاسماعیل بخشی کارگر هفت تپهنافرمانی مدنی شهروندان در ایرانکارگران نی شکر هفت تپهمطالبات کارگران شهرداریکارگران اخراجی هفت تپهجهاد کشاورزی استان سمنانمعوقات مزدیمجتمع کشت و صنعت هفت تپهفعالان سندیکای کارگران هفت تپهمتجمع نیشکر هفت تپهکشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارخانه نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهمطالبات کارگری در ایراناخراج کارگران نیشکر هفت تپهکارگر هفت تپهسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران هفت تپهحقوق شهروندی کارگران ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکرمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهمطالبات مرغداران سمنانکشت و صنعت هفت تپهمرغداریکارگران پیمانکاری بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهنیکشر هفت تپههیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهنیشکر هفت تپه در استان خوزستانتجمع اعتراضی کارگران هفت تپهنقض حقوق شهروندی کارگران در ایرانجامعه کارگر ایرانکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهمطالبات کارگران ایرانواحد نقلیه کشت و صنعت نیشکر هفت تپهامنیت شغلی کارگران در ایرانکلاه زردهای توانیراپراتورهای تعمیر و نگهداری وزارت نیروسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهشرکت نیشکر هفت تپهاپراتورهای پست‌های فشار قوی برقکارگر نیشکر هفت تپهرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهمطالبات کارگران در ایرانمعوقات مزدی در ایرانجامعه کارگران در ایرانمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانبازداشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهجامعه کارگری ایرانسرکوب تجمعات اعتراضی در ایرانجامعه کارگرانواحد نقلیه نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران ایرانکارگران کلاه زردبرق منطقه ای تهرانتجمعات اعتراضیمجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات کارگریسرکوب تجمعات مسالمت آمیز در ایرانکارگران نیشکر هفت تپهمجتکه نیشکر هفت تپهمعوقات مزدی کارگران در ایرانکاگران نیشکر هفت تپهجامعه کارگری در ایرانمجتمع نیشکر هفت تپه در شهرستان شوشتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهکارگران هفت تپه در شوشکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانمعوقات مزدی کارگرانکارگران نی بر نیشکر هفت تپهسرکوب جامعه کارگریسرکوب جامعه کارگرانتجمعات اعتراضی روزانهاستان خوزستانسندیکای نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی در ایرانتجمعات اعتراضی کارگرانسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهکارگران هفت تپهحقوق و معوقات مزدینیشکرهفت تپهسرکوب جامعه کارگری در ایرانکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهبازداشت کارگران هفت تپهکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارگران نی بری نیشکر هفت تپهمعوقات مزدی کارگران ایراناپراتورهای برق فشارقویکارگران نیشکر هفت تپه شوشاستانداری سمنانکلاه زردهاجامعه کارگریتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهبازداشت شدگان هفت تپهسندی نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهاخراج کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگر بازداشت شده نیشکر هفت تپهتجمعات هفت تپهنی بر نیشکر هفت تپهمعوقات مزدی کارگران شهرداریکلاه زردهای وزارت نیرووزارت نیرو در ایران

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.