•                  
چهارشنبه , ۱۲ آذر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, دسامبر 3

برگزاری دستکم ۱۴ تجمع اعتراضی

0
1000

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۵شهریور ماه ۱۳۹۹، در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور است جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای لرستان، کرمان، تبریز، شهرستان شوش واقع در استان خوزستان، اهواز، اراک، کرج، تهران، مشهد، ارومیه، رشت، با تجمع در مقابل ادارات سازمان تامین اجتماعی این شهرها و همچنین کارگران فصلی نیشکر هفت تپه « غیر نیشکری و کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه با برگزاری تجمعات اعتراضی نسبت به وضعیت وخیم اقتصادی شان تجمعات اعتراضی را برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا، امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از  بازنشستگان تامین اجتماعی با حضور مقابل ادارات سازمان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور خواستار توجه به مطالبات قانونی خود شدند.

مهم‌ترین خواسته این بازنشستگان، تجدیدنظر در فرمول‌های همسان‌سازی است؛ آنها می‌گویند چرا سابقه استحقاقی بازنشستگان سخت و زیان‌آور در محاسبات همسان‌سازی منظور نشده است.

بازنشستگان در عین حال خواستار پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان هستند و می‌گویند: مقامات سازمان برای بهبود معیشت بازنشستگان باید به دولت فشار بیاورند تا مطالبات سازمان را بپردازد.

این بازنشستگان با انتقاد از وضعیت بد معیشتی خود، خواستار بهبود سطح زندگی کارگران بازنشسته هستند و معتقدند؛ افزایش ناچیز مستمری‌ها نمی‌تواند فاصله عمیق دریافتی بازنشسته با خط فقر را جبران کند.

در جریان برگزاری تجمع اعتراضی روز جاری بازنشستگان در تهران یکی از بازنشستگان برای حاضرین سخنرانی کرد به شرح مشکلات اقتصادی آنها پرداخت. این شهروند گفت که پس ۳۰سال خدمت و بازنشستگی با این تورم ماهیانه ۲ میلیون و ۶۰۰هزار تومان حقوق ماهیانه دریافتی دارد که با این وضعیت اقتصادی این مبلغ برای ۵ روز زندگی در ایران کافی نیست.

تجمع اعتراضی کارگران فصلی « غیر نیشکری » کارخانه نیشکر هفت تپه 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران فصلی « غیر نیشکری » کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اخراج شده از این شرکت در مقابل فرمانداری شهرستان شوش و در تجمع اعتراضی دیگر در مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 این شهروندان هدفشان از برگزاری این ۲ تجمع اعتراضی را بازگشت به ادامه کار و فعالیت در این مجتمع تولیدی صنعتی و همچنین تبدیل وضعیت شغلی از قرارداد به استخدام دائم عنوان کردند.

تجمع اعتراضی کارمندان اخراجی بیمارستان امام خمینی کرج

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران اخراج شده از بیمارستان امام خمینی کرج در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی معوق آنها در مقابل این مرکز درمانی تجمع اعتراضی برگار کردند. 

براساس اعلام این شهروندان پی از اخراج آنها از این مرکز درمانی بادی ۳ سال حقوق معوقه آنها پرداخت می شد اما تا به امروز وجهی به حساب آنها واریز نشده و آنها با حضور در مقابل این مرکز درمانی خواهان پرداخت حقوق معوقه شان هستند. 

برچسب هاتجمعات اعتراضیاستان لرستاننیشکر هفت تپهمطالبات کارگریتامین اجتماعیسازمان تامین اجتماعیحقوق بازنشستگیکشت و صنعت هفت تپهنقض حقوق شهروندیمطالبات مزدی کارگرینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای نیشکر هفت تپهمطالبات مزدینقض حقوق شهروندی در ایرانمجتمع کشت و صنعت هفت تپهکارگران فصلیحقوق شهروندی در ایرانشرکت نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی در ایرانمطالبات شهروندان در ایراننقض حقوق بشرد ر ایرانسرکوب تجمعات اعتراضیفعالان سندیکای کارگران هفت تپهسرکوب تجمعات مسالمت آمیز در ایرانتجمعات اعتراضی کارگراناخبار نقض حقوق بشر در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهبیمه تامین اجتماعیمتجمع نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهکارگر نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپههفت تپهکشت و صنعت نیشکر هفت تپهرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهمجتکه نیشکر هفت تپهکارگران هفت تپهمجتمع هفت تپهمطالبات شهروندیکارخانه نیشکر هفت تپهتامین اجتماعی کودکان در ایرانهیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمطالبات کارگران در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمچتمع نیشکر هفت تپهکاگران نیشکر هفت تپهنیشکرهفت تپهسندی نیشکر هفت تپهمطالبات مزدی کارگران در ایرانمجتمع نیشکر هفت تپه در شوشنیشکر هفت تپه در استان خوزستاناخبار نقض حقوق شهروندی در ایرانتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهشورای اسلامی کار در مجتمع نیشکر هفت تپهاخراج کارگران نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانمجتمع نیشکر هفت تپه در شهرستان شوشکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهاخراج کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در ایرانمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارگر هفت تپهبازداشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهشورای کارگری بازنشستگان تامین اجتماعیمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهیوسف بهمنی کارگر هفت تپهسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران هفت تپه در شوشبازداشت کارگران هفت تپهکارگر بازداشت شده نیشکر هفت تپهنیشکر هفت تپه در شوشسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهبازنشستگان تامین اجتماعیکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهنقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیسرکوب تجمعات اعتراضی در ایرانکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهتجمعات هفت تپهتجمعات اعتراضی در دانشگاه تهرانمطالبات مزدی کارگرانسندیکای کارگران هفت تپهمطالبات کارگران ایرانمطالبات شهروندی کارگران در ایرانکارگران بازنشستهنقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانکارگران نی بری نیشکر هفت تپهنی بر نیشکر هفت تپهنگهبان نیشکر هفت تپهکارگران نی شکر هفت تپهتامین اجتماعی کارگران در ایرانواحد نقلیه کشت و صنعت نیشکر هفت تپهواحد نقلیه نیشکر هفت تپهمطالبت کارگران در ایرانکارگران نی بر نیشکر هفت تپهتامین اجتماعی شهروندانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکرتجمعات اعتراضی کارگران ایرانکارگران اخراجی هفت تپهمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهتامین اجتماعی در ایرانکارگران نیشکر هفت تپه شوشمطالبات کارگران هفت تپهکارگران هفت تپه در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در شوشسندیکای کارگران نی شکر هفت تپهمطالبات کارگران نیشکر در هفت تپهبازنشستگان تامین اجتماعی اصفهانتامین اجتماعی اصفهانکارگران نیشکر در هفت تپهبازنشستگان تامین اجتماعی تهرانبازنشستگان تامین اجتماعی ایلاماداره تامین اجتماعیبازنشستگان تامین اجتماعی کرجبازنشستگان تامین اجتماعی بجنوردبازنشستگان تامین اجتماعی کرمانشاهبازنشستگان تامین اجتماعی اهوازبازنشستگان تامین اجتماعی اراککارخانه نیشکر هفت تپه شوشفعالان کارگری نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران هفت تپهکشت صنعت نیشکر هفت تپههفت تپه شوشهفت تپه خوزستانکارگران تامین اجتماعی در ایرانبازنشستگان تامین اجتماعی خوزستانتامین اجتماعی خوزستانتجمعات اعتراضی کارگران غیر نیشکری هفت تپهکارگران فصلی نیشکر هفت تپهکارگران غیرنیشکریکارگران غیر نیشکریبازنشستگان تامین ارومیهبازنشستگان تامین اجتماعی لرستانبازنشستگان تامین اجتماعی ارومیهکارگران بازنشسته تامین اجتماعی در ایرانبازنشستگان تامین اجتماعی مشهدبازنشستگان تامین اجتماعی رشت

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: