•                  
پنج شنبه , ۰۷ بهمن , ۱۴۰۰
پنج‌شنبه, ژانویه 27

لیست اسامی ۱۲۱ زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی زاهدان

0
1166

هویت ۱۲۱ تن از محکومین به اعدام در زندان مرکزی زاهدان که عمدتا در بندهای ۱ و ۳ این زندان نگهداری می‌شوند عمدتاً احکام اعدام آنها صادر شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، لیست ذیل با توجه به اتهامات محکومین از جمله سیاسی-امنیتی، جرائم موادمخدر و جرائمی مانند قتل و تجاوز به عنف تهیه شده است، علیرغم اصلاح قانون مبارزه با جرائم مواد مخدر که منجر به تغییر اکثر احکام اعدام محکومان این مورد اتهامی می‌شود کماکان تغییری در وضعیت حقوقی بعضی از محکومان به اعدام با اتهامات مواد مخدر دیده نمی‌شود.

۱۱ تن از زندانیان محبوس در بند یک زندان مرکزی زاهدان به اعدام محکوم هستند، علیرغم تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر که موجب بازبینی حدود ۱۵ هزار پرونده از زندانیان محکوم به اعدام شده است کماکان افراد پیش‌رو بدون تغییری در وضعیت حقوقی خود تحت محکومیت قطعی اعدام به سر می‌برند.

همچنین در لیست پیش رو ۱۴ زندانی بابت جرایم سیاسی-امنیتی از جمله محاربه یا اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه‌های مسلح مخالف نظام در کنار ۹۶ زندانی متهم به قتل از بند ۳ این زندان به اعدام محکوم شده‌اند.

لیست اسامی افراد محکوم به اعدام در بندهای یک و سه زندان مرکزی زاهدان در ادامه می‌آید:

محکومین به اعدام با اتهامات مواد مخدر
۱. بهدالله آبیل، ۲۲ ساله، شش سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: مواد مخدر.
۲. جواد نارویی، ۲۰ ساله، محکوم به اعدام، اتهام: مواد مخدر.
۳. خالد ریگی، فرزند مجید، محکوم به اعدام، اتهام: مواد مخدر.
۴. رفیق اسکانی، ۲۵ ساله، محکوم به اعدام، اتهام: مواد مخدر.
۵. عزیزالله درزاده، ۲۲ ساله، محکوم به اعدام، اتهام: مواد مخدر.
۶. فرهاد فرشاد، ۲۲ ساله، ۵ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: مواد مخدر.
۷. علیم یوسف زهی، ۲۰ ساله، محکوم به اعدام، اتهام: مواد مخدر.
۸. قاسم کریمی، ۲۱ ساله، محکوم به اعدام، اتهام: مواد مخدر.
۹. محسن راشکی، ۲۳ ساله، ۳ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: مواد مخدر.
۱۰. ناصر عمزهی، ۲۴ ساله، فرزند چرا، ۶ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: مواد مخدر.
۱۱. عزیز توتازهی، ۲۰ ساله، محکوم به اعدام، اتهام: مواد مخدر.

محکومین سیاسی با اتهامات محاربه یا اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه‌های معاند نظام
۱. ابوبکر رستمی، فرزند محمدعلی، محکوم به اعدام، اتهام: اقدام علیه امنیت کشور از طریق محاربه.
۲. اسماعیل شه بخش، فرزند خدا رحیم، محکوم به اعدام، اتهام: اقدام علیه امنیت کشور از طریق محاربه.
۳. الیاس قلندرزهی، فرزند خداداد، محکوم به اعدام، اتهام: اقدام علیه امنیت کشور از طریق محاربه.
۴. جاوید بهنام خان، ۳ سال است که در زندان بسر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: اقدام علیه امنیت کشور از طریق محاربه.
۵. جاوید دهقان، فرزند عبدالکریم، محکوم به اعدام، اتهام: اقدام علیه امنیت کشور از طریق محاربه.
۶. حسن دهواری، فرزند عبدالله، محکوم به اعدام، اتهام: اقدام علیه امنیت کشور از طریق محاربه.
۷. حیات الله نیک زهی، فرزند خدارحیم، محکوم به اعدام، اتهام: اقدام علیه امنیت کشور از طریق محاربه.
۸. درمحمد شه بخش، محکوم به اعدام، اتهام: اقدام علیه امنیت کشور از طریق محاربه.
۹. سید محمد دیوارگر، فرزند ملک، محکوم به اعدام، اتهام: اقدام علیه امنیت کشور از طریق محاربه.
۱۰. سجاد بلوچ، ۳ سال است که در زندان به سر می‌برد. محکوم به اعدام، اتهام: اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام.
۱۱. عبدالواسط دهانی، فرزند هیدوق، محکوم به اعدام، اتهام: اقدام علیه امنیت کشور از طریق محاربه.
۱۲. عبدالله نیک زهی، محکوم به اعدام، اتهام: اقدام علیه امنیت کشور از طریق محاربه.
۱۳. عبدالخالق جفادار شاهور زهی، فرزند خدارحم، محکوم به اعدام، اتهام: اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام.
۱۴. عبدالخالق وفادار، ۷ سال است که در زندان به سر می برد، محکوم به اعدام، اتهام: اقدام علیه امنیت کشور از طریق محاربه.

محکومین به اعدام با اتهامات قتل و تجاوز به عنف
۱. ابراهیم شاه زهی، فرزند عبدالغنی، ۸ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۲. ابراهیم گرگیج، فرزند دین محمد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۳. ابوذر داودی، فرزند کمک، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۴. احمد پروین، فرزند نورالله، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۵. احمد فرخی، فرزند لال بخش، محکوم به اعدام اتهام: قتل.
۶. احمد گرشابزهی، ۷ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام اتهام: قتل.
۷. ادریس شه بخش، فرزند شمس الدین، محکوم به اعدام اتهام: قتل.
۸. اسلام شق الزهی، ۸ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۹. اسلام محسنی، فرزند غلام، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۱۰. اسماعیل بلوچی، فرزند یارمحمد، محکوم به اعدام، اتهام قتل.
۱۱. اقلام موچنی، ۸ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۱۲. اکرم ایران بدانی، ۱۱ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۱۳. امیر جعفری، ۷ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۱۴. ایمان سراوانی، فرزند حسین، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۱۵. ایمان فراهانی، ۳ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۱۶. ایوب تیموری، فرزند یعقوب، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۱۷. بایزید شه نوازی، ۵ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام اتهام: قتل.
۱۸. بلاد عرب “اهل افغانستان”، ۱۶ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۱۹. بهرام نورکشتگی، فرزند حسین، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۲۰. تاج محمد براهویی، فرزند محمد رسول، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۲۱. جمال فراهانی، ۳ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۲۲. جواد نخجوار شاهرودی، اعدام، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۲۳. جواد نخجوان شهرکی، فرزند عباس، محکوم به اعدام از بابت قتل.
۲۴. حامد فرخی، ۸ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام اتهام: قتل.
۲۵. حسن باموری، محکوم به ۳۰ سال حبس و اعدام، اتهام: قتل.
۲۶. حسن داوری، فرزند درمحمد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۲۷. حسن میر، فرزند حسین، ۱۰ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۲۸. حسین سراوانی، فرزند آقاجان، ۱۲ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۲۹. حسین شهرکی، فرزند علی، ۸ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۳۰. حسین گرشادزهی، فرزند محمد، ۹ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۳۱. حکمت شهنوازی، فرزند هیبت، ۸ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۳۲. حمید ریگی، فرزند چاکر، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۳۳. خدارحم بلوچ زهی، فرزند سهراب، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۳۴. داود بهزاد، فرزند عید، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۳۵. راشد بلوچی، فرزند گل‌محمد، ۸ سال است که در زندان به سر می برد. محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۳۶. راشد دهقان، ۴ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۳۷. رحمت الله میرزایی، ۴ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۳۸. رحمت بخش ملازهی، فرزند دلواش، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۳۹. رضا بامری، فرزند یارمحمد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۴۰. رضا سرانی، فرزند مصطفی، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۴۱. رضا شیخ،فرزند حسن، ۹ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام اتهام: قتل.
۴۲. سعید صادقی، ۸ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام از بابت قتل.
۴۳. سلطان روان سالار، فرزند محمدرضا، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۴۴. سیاوش جوادی، فرزند محمد، ۷ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۴۵. شریف ریگی، فرزند دادمحمد، اعدام، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۴۶. شمس الدین باجی زهی، ۵ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۴۷. شیرخان خواجه خیر، ۹ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۴۸. صابر امینی، فرزند عبدالله، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۴۹. صمد شاهبوت زهی، فرزند شاه محمد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۵۰. عبدالباسط بامری، فرزند محمود، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۵۱. عبدالحق شاهورزهی، فرزند محمد رسول، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۵۲. عبدالحمید قنبرزهی،فرزند ابراهیم، ۴ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۵۳. عبدالرشید نارویی، ۱۴ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۵۴. عبدالصمد هرمزی، ۱۲ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۵۵. عبدالله آهن جوار، ۲۴ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۵۶. عبدالله صلاح زهی، فرزند محمد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۵۷. عبدالله هرمزی، فرزند نظام الدین، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۵۸. عبدالوهاب ازقندی، فرزند خان محمد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۵۹. عثمان درزاده، فرزند حسن، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۶۰. مهدی میرشکاه، فرزند محمدرضا، محکوم به اعدام، اتهام: تجاوز به عنف.
۶۱. عزیز لشگری، فرزند شکر، ۱۰ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۶۲. عنایت الله توتازهی، فرزند عبدالصمد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۶۳. غلامرضا دلدار، ۷ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۶۴. فرید شهنوازی، فرزند سید محمد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۶۵. فقیرمحمد مزارزهی، فرزند رشد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۶۶. فیروز رخشانی، فرزند محمد، اعدام، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۶۷. قادربخش آتش پنچه، فرزند رضا، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۶۸. کمال بامری، فرزند حسین، ۶ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۶۹. مجید انبر باش، فرزند خان محمد، ۳ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۷۰. محمد اسلام شکل زهی، فرزند شیرمحمد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۷۱. محمد براهویی میرزایی، فرزند خدارحم، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۷۲. محمد حسن اخلاص، فرزند شیرمحمد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۷۳. محمد ذاکر رئیسی، فرزند دوست محمد، ۱۲ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۷۴. محمد گرگیج، فرزند غلام، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۷۵. محمد گرمشارزهی، فرزند قادربخش، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۷۶. محمدامین براهویی، اعدام، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۷۷. محمدحسن اخلاقی، ۷ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۷۸. محمدرضا بارانی، اعدام، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۷۹. محمدیونس جمشیدزهی، ۵ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۸۰. محمود براهویی، ۲۲ ساله ، محکوم به اعدام، اتهام: مواد مخدر.
۸۱. محمود رحمانی، ۸ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام، قتل.
۸۲. محمود ریگی، فرزند الهیار، ۵ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۸۳. محمود عرب، فرزند نورمحمد، ۱۳ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۸۴. مرجان نورزهی، فرزند عبدالقیوم، ۱۷ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۸۵. معین منبرزهی، ۸ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۸۶. منصور شاه زهی، فرزند اسماعیل ۱۱ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۸۷. منصور محمود زهی، ۱۳ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۸۸. مهدی سارانی، فرزند رسول، ۱۰ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۸۹. میران امیری، فرزند مختار، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۹۰. میرمحمد شاه زهی، فرزند کمال، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۹۱. نبی بخش ریگی مقدم، فرزند قادربخش، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۹۲. نظر محمد صلاحی، فرزند سهراب، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۹۳. هآتف حسینی، فرزند رضا، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۹۴. واحدبخش کوسه، فرزند شمسان، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۹۵. وحید میر بلوچ زهی، فرزند محمود، ۸ سال است که در زندان به سر می‌برد، محکوم به اعدام، اتهام: قتل.
۹۶. یحیی شهنوازی، فرزند مبارک، محکوم به اعدام اتهام: قتل.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: