•                    
  •                  
دوشنبه , ۱۴ آذر , ۱۴۰۱
دوشنبه, دسامبر 5

بازداشت ۲ شهروند بهائی ساکن بیرجند برای تحمل حبس

0
977

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، دو شهروند بهائی ساکن بیرجند پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای این شهرستان برای اجرای احکام حبس تعزیری خود بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، آرزو محمدی و بنفشه مختاری، دو شهروند بهائی ساکن بیرجند، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به بند زنان زندان بیرجند منتقل شدند. این شهروندان در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب بیرجند هر یک به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این احکام در دادگاه تجدیدنظر برای آرزو محمدی به ۱۸ ماه حبس تعزیری و برای بنفشه مختاری هم به ۱ سال و ۲ ماه حبس تعزیری تغییر کرد. 

این ۲ شهروند بهائی، در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، با دریافت احضاریه های کتبی برای اجرای احکام حبس تعزیری خود به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب بیرجند احضار شده بودند. 

آرزو محمدی و بنفشه مختاری، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، به همراه چند تن دیگر از شهروندان بهائی بصورت غیابی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بیرجند به ریاست قاضی حجت نبوی , با اتهام عضویت در تشکیلات غیر قانونی و مخل امنیت فرقه بهائیت و تبلیغ به نفع تشکیلات بهائیت به عنوان گروه و سازمان مخالف نظام  جمهوری اسلامی, هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

با اعلام اعتراض به حکم صادره و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, این شهروندان بهائی، با دریافت پیامک ارسالی از سوی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی برای تاریخ رسیدگی دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, به این جلسه دادرسی احضار شدند. 

آرزو محمدی و بنفشه مختاری به همراه سایر متهمان این پرونده، در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی به ریاست ابراهیم رمضانی و مستشار دادگاه حمید عرب زاده، هشت متهم این پرونده،  با اتهام « عضویت در تشکیلات غیر قانونی و مخل امنیت فرقه بهائیت » در مجموع به تحمل ۱۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

بنفشه مختاری و آرزو محمدی به همراه ۷ شهروند بهائی دیگر، در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۶، در جریان مراسم دویستمین سالگرد تولد بهاءالله، پیامبر آئین بهایی، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان بیرجند از توابع استان خراسان جنوبی پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شدند. هر یک از این شهروندان بهائی پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرارهای وثیقه بطور جداگانه از بازداشت آزاد شدند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهر آمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برچسب هااقلیتهای دینی در ایرانشهروندان بهایی در کرجآرزومحمدیبهائیان ایرانشهروند بهائیحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانبازداشت شهروندان بهائیسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانسرکوب بهائیانسرکوب اقلیتهای مذهبینقض حقوق شهروندی بهائیان در ایرانجامعه بهایی ایرانبهاییانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانصدور حکم حبس تعزیریاقلیت بهائی در ایرانضبط لوازم شهروندان بهایی در ایرانشهروندان بهایی ایرانسرکوب پیروان آئین بهائی در ایرانسرکوب پیروان بهائیت در ایرانبنفشه مختاریاقلیتهای مذهبیزندان بیرجندجامعه جهانی بهائیانبازداشت شهروندان بهائی در ایرانشهروندان بهائیسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب جامعه بهائی ایرانمحرومیت از تحصیل شهروندان بهائیمحرومیت شهروندان بهائی در ایرانپیروان آئین بهائی در ایرانپیروان سایر ادیان ایر انحقوق بشر بهائیان ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایرانمحرومیت شهروندان بهاییتحصیل شهروندان بهایی در ایرانوضعیت شهروندان بهائی در ایرانشهروندان بهائی در جمهوری اسلامینقض حقوق پیروان آئین بهائیبهائیسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانبهائیان در ایرانسرکوب بهائیان در ایرانسرکوب بهاییان ایرانمحکومیت به حبس تعزیریسرکوب شهروندان بهائی در ایارنحقوق بهاییان ایراننقض حقوق بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائیسرکوب شهروندان بهایی ایرانبهاییان بیرجندسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیاقلیت بهایی ایرانوضعیت شهروندان بهایی در ایرنشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیپیروان سایر دینها در ایرانفعالیت بهائیان در ایرانزندان مرکزی بیرجندجامعه بهائی ایرانجامعه بهائیان ایرانمدیران جامعه بهائی ایرانجامعه بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایرانپیروان سایر در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانبهائیان بیرجندمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهائی در جمهوری اسلامیاقلیت بهائی ایراننقض حقوق شهروندان بهاییانپیروان بهائیان در ایرانآرزو محمدی شهروند بهائیاقلیتهای مذهبی در ایرانجامعه بهائیانبهاییجامعه بهائیان امریکاسرکوب بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائی در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایرانجامعه بهائی در ایراننقض حقوق بهاییان ایرانحقوق بشر شهروندان بهائی در ایراناتهامان شهروندان بهایی در ایرانحقوق شهروندی جامعه بهائی در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیپیروان آئین بهائیسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیآرزو محمدی شهروند بهاییپیروان سایر ادیان در ایرانشهروندان بهائی در ایرانشهروندان بهایی در ایرانجامعه بهائینقض حقوق بهائیان در ایرانشهروندان بهاییسرکوب جامعه بهائیان در ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهائیسرکوب شهروندان بهاییسرکوب شهروندان بهائی ایرانسرکوب پیروان آئین بهائیبازداشت شهروندان بهاییحق تحصیل شهروندان بهایی در ایرانپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیحبس تعزیری زندانیان سیاسیپیروان آئین بهائی در جمهوری اسلامیبنفشه مختاری شهروند بهائیحبس تعزیریرهبران جامعه بهائیان ایراناقلیت بهائیسرکوب شهروندان بهائی در ایرانمدیران جامعه بهائیان ایرانبهاییان در ایرانجامعه بهائیان در ایرانحقوق شهروندان بهایی در ایرانقض حقوق شهروندان بهائی در ایرانسرکوب گسترده شهروندان بهائیجامعه بهائی اسرانمحرومیت جامعه بهائی از حقوق شهروندیاقلیت بهاییپیروان بهائیت در ایرانجامعه بهاییانپیروان بهائیآرزو محمدیبنفشه مختاری شهروند بهاییپیروان سایر ادیاننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایرانبهاییان ایرانبهائیانسرکوب شهروندان بهائی دریرانشهروند بهایینقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق شهروندان بهائینقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانحقوق شهروندی بهائیان ایرانجامعه بهائی ایارنسرکوب شهروندان بهایی در ایارناقلیت بهایی در ایرانشهروندان بهائی ایرانتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایران

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.