•                    
  •                  
چهارشنبه , ۱۶ آذر , ۱۴۰۱
چهارشنبه, دسامبر 7

وحدا سیلانی، شهروند بهائی برای تحمل حبس بازداشت شد

0
665

حقوق بشر در ایران امروز دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، وحدا سیلانی، شهروند بهائی ساکن کرمان، برای سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری ۷ ماهه خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، وحدا سیلانی، شهروند بهائی ساکن کرمان، جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری ۷ ماه خود به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب این شهر مراجعه و پس از بازداشت به زندان کرمان منتقل شد. 

براساس این گزارش، این شهروند بهائی با دریافت ابلاغیه ای کتبی که پیش از این دریافت کرده بود جهت اجرای این حکم حبس تعزیری به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب کرمان فراخوانده شده بود. 

وحدا سیلانی، در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات کرمان که به منزل پدری وی یورش برده بودند پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد. 

پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفعیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان، وحدا سیلانی، در تاریخ  ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده وحدا سیلانی، به شعبه دادگاه انقلاب کرمان، این شهروند بهائی با اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » محاکمه و در نهایت به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.

سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هاحقوق بشر در ایرانجامعه بهائی ایرانجامعه بهائیان امریکاسرکوب زندانیان سیاسی در ایرانجامعه بهاییان ایرانجامعه بهائیان در ایرانجامعه بهایی ایرانبهاییاننقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانجامعه بهاییسرکوب شهروندان بهایی در ایارناقلیت بهاییجامعه بهاییانسرکوب پیروان آئین بهائی در ایرانشهروندان بهایی در کرجحقوق نقض حقوق بشر در ایرانبازداشت وحداسیلانیشهروند بهائیبهاییجامعه بهائیسرکوب بهائیان ایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامیمحرومیت شهروندان بهائی در ایرانپیروان آئین بهائی در ایرانحقوق بشر درایرانجامعه بهاییان در ایرانسرکوب جامعه بهاییضبط لوازم شهروندان بهائی در ایرانتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیسرکوب بهائیان ایران .وحداسیلانی شهروند بهائیحقوق بشرجامعه بهائیانشهروندان بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهائی در ایرانتبعیض علیه بهائیان ایرانشهروندان بهاییگلستان جاوید بهائیان ایرانحقوق بهاییان ایراننقض حقوق بهائیان ایرانتفتیش منازل شهروندان بهائی در ایرانسرکوب جامعه بهاییان در ایرانضبط لوازم شهروندان بهایی در ایرانمحرومیت از تحصیل شهروندان بهائی در ایرانپیروان آئین بهاییوحداسیلانیسرکوب جامعه بهایی در ایرانوحداسیلانی شهروندبهائیشهروندان بهائی در ایرانبهاییان ایرانبهائیانسرکوب فعالان حقوق بشر در ایرانبهاییان در ایرانبهائیان کرمانجامعه بهائی در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایرانجامعه بهایی در ایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامی ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیمحرومیت جامعه بهایی از حقوق شهروندیوضعیت شهروندان بهائی در ایرانوحدا سیلانی شهروند بهاییبازداشت و اجرای حکم حبسوحداسیلانی شهروندبهاییبهائیان ایراننقض حقوق بشر در ایرانمحرومیت از تحصیل بهائیان ایرانمغازه شهروندان بهائی در ایرانمدیران جامعه بهائیان ایرانتهدید بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهائینقض حقوق بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهایی ایرانسرکوب زندانیان سیاسیمحاکمه شهروندان بهائی در ایرانسرکوب پیروان آئین بهاییسرکوب پیروان آئین بهایی در ایرانوضعیت شهروندان بهایی در ایرنوحدا سیلانی شهروند بهائیحق تحصیل جامعه بهاییان در ایرانوحداسیلانی شهروند بهاییفعال حقوق بشرنقض حقوق بشربازداشت شهروندان بهائی در ایرانشهروندان بهائیسرکوب بهائیانشهروند بهایینقض حقوق شهروندی بهاییان در ایراننقض حقوق شهروندان بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهاییزندان کرمانحقوق بشر شهروندان بهائی در ایرانمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانحق تحصیل شهروندان بهایی در ایرانجامع بهائیان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی جامعه بهایینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانبیانیه جامعه بهاییبهائیرهبران جامعه بهائیان ایرانبهائیان در ایرانسرکوب بهائیان در ایرانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانحقوق شهروندی بهائیان ایرانحقوق بشر بهائیان ایرانسرکوب پیروان آئین بهائیاتهامات شهروندان بهائی در ایرانتحصیل شهروندان بهائی در ایرانپلمپ محل کسب بهائیان ایرانپیروان آئین بهائیپیروان آئین بهائی در جمهوری اسلامینمایندگان جامعه بهایی ایرانفعالیت بهائیان در ایرانسرکوب شهروندان در ایرانجامعه بهائیان ایراننقض حقوق بشرد ر ایرانسرکوب بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانحقوق شهروندان بهایی در ایرابهاییان کرمانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایراندانشگاه مجازی بهائیان ایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیاتهامان شهروندان بهایی در ایرانتحصیل شهروندان بهایی در ایرانشهروندان بهایی در شیرازفعالیت بهائیان ایرانشهروندان بهایی در بیرجندبیانیه جامعه بهایی ایران

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.