•                  
دوشنبه , ۰۵ آبان , ۱۳۹۹
دوشنبه, اکتبر 26

احضار محمد قاسم قاسمی، فعال مذهبی اهل سنت به اداره اطلاعات زاهدان

0
77

حقوق بشر در ایران – امروز ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، اداره اطلاعات زاهدان در تماس تلفنی، محمد قاسم قاسمی، فعال مذهبی اهل سنت را احضار و مورد بازجوئی قرار داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، محمد قاسم قاسمی، مفتی اهل سنت و رئیس مدرسه دارالافتای دارالعلوم زاهدان، در پی تماس تلفنی دریافتی به اداره اطلاعات این شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

 محور این بازجوئی مرتبط با بازداشت و پرونده مولانا فضل الرحمن کوهی، از فعالان مذهبی اهل سنت که اخیرا در روندی پر ابهام و بدور از رعایت اصول دادرسی عادلانه به تحمل ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد بوده است. 

لازم به ذکر است، بازداشت و صدور حکم حبس تعزیری بر علیه مولوی فضل الرحمن کوهی با انتقادات گسترده ای از سوی فعالان حقوق بشر و فعالان اهل سنت مواجه شد. 

پیش از این نیز، در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، ذاکر آسکانی، دیگر فعال مذهبی اهل سنت در مدرسه علوم دینی انوار الحرمین شهرستان راسک، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان راسک مورد بازجوئی قرار گرفت.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی و یا سایر فشارهای امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

برچسب هااقلیتهای مذهبیاهل تسنناهل سنتاحضاراهل سنت ایراناقلیتهای مذهبی در ایرانسیستان و بلوچستاناحضار و بازجوییاهل تسنن در ایرانشهروندان سنی مذهباستان سیستان و بلوچستانزندانی سیاسی بلوچفعال مذهبیسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانبازجوئیاحضار و بازجوئیاحضاریهامام جمعه اهل سنت زاهداناحضار تلفنیپیروان اهل سنتزندانی سنی مذهبحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب شهروندان در ایراننمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلساحضار و بازداشتاهل سنت سیستان و بلوچستاناداره اطلاعات زاهداناهل سنت در ایراننمایندگان اقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانتبعیض بر اقلیتهای مذهبیزندانیان سنی مذهبشهروندان بلوچروحانی اهل سنتسرکوب اهل سنت در ایرانبازداشت روحانی سنی مذهبسرکوب اهل تسنن در ایرانشهروندان بلوچ در ایرانسنی مذهبروحانی سنی مذهبسرکوب شهروندان اهل سنتسرکوب اقلیتهای مذهبیتبعیض بر اقلیتهای مذهبی در ایراناحضاروبازجوئییازداشت شهروندان سنی مذهبنقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب شهروندان بلوچپیروان اهل تسنناهل تسنن ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیسنی مذهبیزندانی عقیدتی سنی مذهبزندانی سنی مذهبیپیروان اهل سنت در ایرانزندانیان سنی مذهبیاحضار و محاکمهسرکوب شهروندان بلوچ در ایرانفعال مذهبی اهل سنتسرکوب اهل تسنناحضار به جلسه بازپرسیروحانی اهل تسننسرکوب شهروندان سنی مذهباحضار و بازجوئی اهل سنتحقوق شهروندی اهل تسنن در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبیزندانی عقیدتی سنی مذهبیسرکوب پیروان اهل سنت در ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن در ایرانسرکوب شهروندان سنی مذهب در ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنننقض حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل تسنن در ایراناهل تسنن در استان سیستان و بلوچستاناهل سنت در استان سیستان و بلوچستانشهروندان سنی مذهب در سیستان و بلوچستانشهروندان سنی مذهب در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایراناعدام اقلیتهای مذهبیمحرومیت از حقوق شهروندی اهل تسنن در ایرانبازجوئی در اداره اطلاعاتاحضاروبازجوییحقوق شهروندی پیروان اهل تسنن در ایرانفعال مذهبی اهل تسنناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامینقض حقوق شهروندی اهل تسنن در ایرانسرکوب اهل تسنن ایرانسرکوب پیروان اهل سنتسرکوب پیروان اهل تسننتحصیل اقلیتهای مذهبیشهروندان اهل سنت در ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن ایرانبازجوئی در بازداشتگاهاحضار وبازجوییسرکوب شهروندان در سیستان و بلوچستانشهروندان اهل تسنن در ایرانپیروان سنی مذهب در ایراناحضار و شهروندان اهل سنتاحضار و بازجوئی شهروندان اهل سنت در ایرانسرکوب شهروندان اهل سنت در ایرانزندانیان اهل تسنن در ایراناهل تسنن در زندانهای ایراننقض حقوق پیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل سنت ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن ایرانشهروندان سنی مذهب در زاهداناقلیت اهل تسننسرکوب پیروان اهل سنت ایرانپیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیسرکوب پیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایرانشهروندان کورد اهل سنتاقلیت اهل تسنن در ایرانشهروندان بلوچ در جمهوری اسلامیشهروندان بلوچ اهل سنتشهروندان کورد سنی مذهببازداشت شهروندان اهل تسنن در ایرانفعال مذهبی سنیشهروندان سنی مذهب در جمهوری اسلامیفعال مذهبی اهل سنت در کردستاناستان سیستان بلوچستانفعال مذهبی اهل سنت در زاهدانفعال مذهبی سنی مذهبپیروان اهل تسنن در جمهوری اسلامیشهروندان بلوچ اهل تسنن در ایرانرحمت شهرسان زهی فعال مذهبی اهل سنتنقض حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیبازداشت شهروندان بلوچپیروان اهل تسنن در شوشترپیروان اهل سنت خوزستاناحضار به اداره اطلاعاتسرکوب شهروندان بلوچ در جمهوری اسلامیپیروان اهل سنت در خوزستانپیروان اهل تسنن در شهرستان سراوانپیروان اهل تسنن ایرانفعال مذهبی سنی مذهبیمحمدقاسم قاسمیمحمد قاسم قاسمیمفتی محمدقاسم قاسمیبازجوئی در اداره اطلاعات زاهدان

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: