یک شنبه , ۰۶ فروردین , ۱۴۰۲
یکشنبه, مارس 26

احضار محمد قاسم قاسمی، فعال مذهبی اهل سنت به اداره اطلاعات زاهدان

0
706

حقوق بشر در ایران – امروز ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، اداره اطلاعات زاهدان در تماس تلفنی، محمد قاسم قاسمی، فعال مذهبی اهل سنت را احضار و مورد بازجوئی قرار داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، محمد قاسم قاسمی، مفتی اهل سنت و رئیس مدرسه دارالافتای دارالعلوم زاهدان، در پی تماس تلفنی دریافتی به اداره اطلاعات این شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

 محور این بازجوئی مرتبط با بازداشت و پرونده مولانا فضل الرحمن کوهی، از فعالان مذهبی اهل سنت که اخیرا در روندی پر ابهام و بدور از رعایت اصول دادرسی عادلانه به تحمل ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد بوده است. 

لازم به ذکر است، بازداشت و صدور حکم حبس تعزیری بر علیه مولوی فضل الرحمن کوهی با انتقادات گسترده ای از سوی فعالان حقوق بشر و فعالان اهل سنت مواجه شد. 

پیش از این نیز، در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، ذاکر آسکانی، دیگر فعال مذهبی اهل سنت در مدرسه علوم دینی انوار الحرمین شهرستان راسک، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان راسک مورد بازجوئی قرار گرفت.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی و یا سایر فشارهای امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

برچسب هااقلیتهای مذهبیاهل تسنن در ایراناحضاریهاحضار و بازداشتشهروندان بلوچروحانی سنی مذهبپیروان اهل تسننزندانیان سنی مذهبیسرکوب شهروندان سنی مذهبسرکوب شهروندان اهل تسنناعدام اقلیتهای مذهبیسرکوب اهل تسنن ایرانسرکوب شهروندان در سیستان و بلوچستاننقض حقوق پیروان اهل سنت در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیبازداشت شهروندان اهل تسنن در ایرانشهروندان بلوچ اهل تسنن در ایرانپیروان اهل سنت در خوزستاناهل تسننشهروندان سنی مذهبامام جمعه اهل سنت زاهداناهل سنت سیستان و بلوچستانروحانی اهل سنتسرکوب شهروندان اهل سنتاهل تسنن ایراناحضار و محاکمهاحضار و بازجوئی اهل سنتنقض حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل سنتشهروندان اهل تسنن در ایرانپیروان اهل سنت ایرانسرکوب پیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیفعال مذهبی سنیرحمت شهرسان زهی فعال مذهبی اهل سنتپیروان اهل تسنن در شهرستان سراواناهل سنتاستان سیستان و بلوچستاناحضار تلفنیاداره اطلاعات زاهدانسرکوب اهل سنت در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبیمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیحقوق شهروندی اهل تسنن در ایرانپیروان اهل تسنن در ایرانبازجوئی در اداره اطلاعاتسرکوب پیروان اهل تسننپیروان سنی مذهب در ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن در ایرانحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایرانشهروندان سنی مذهب در جمهوری اسلامینقض حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیپیروان اهل تسنن ایراناحضارزندانی سیاسی بلوچپیروان اهل سنتاهل سنت در ایرانبازداشت روحانی سنی مذهبتبعیض بر اقلیتهای مذهبی در ایرانسنی مذهبیسرکوب شهروندان بلوچ در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبیاهل تسنن در استان سیستان و بلوچستاناحضاروبازجوییتحصیل اقلیتهای مذهبیاحضار و شهروندان اهل سنتسرکوب پیروان اهل تسنن ایرانشهروندان کورد اهل سنتفعال مذهبی اهل سنت در کردستانبازداشت شهروندان بلوچفعال مذهبی سنی مذهبیاهل سنت ایرانفعال مذهبیزندانی سنی مذهبنمایندگان اقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب اهل تسنن در ایراناحضاروبازجوئیزندانی عقیدتی سنی مذهبفعال مذهبی اهل سنتزندانی عقیدتی سنی مذهبیاهل سنت در استان سیستان و بلوچستانحقوق شهروندی پیروان اهل تسنن در ایرانشهروندان اهل سنت در ایراناحضار و بازجوئی شهروندان اهل سنت در ایرانشهروندان سنی مذهب در زاهداناقلیت اهل تسنن در ایراناستان سیستان بلوچستانپیروان اهل تسنن در شوشترمحمدقاسم قاسمیاقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانیازداشت شهروندان سنی مذهبسرکوب اهل تسننسرکوب پیروان اهل سنت در ایرانشهروندان سنی مذهب در سیستان و بلوچستانفعال مذهبی اهل تسننسرکوب شهروندان اهل تسنن ایرانسرکوب شهروندان اهل سنت در ایراناقلیت اهل تسننشهروندان بلوچ در جمهوری اسلامیفعال مذهبی اهل سنت در زاهدانپیروان اهل سنت خوزستانمحمد قاسم قاسمیسیستان و بلوچستانبازجوئیسرکوب شهروندان در ایرانتبعیض بر اقلیتهای مذهبیشهروندان بلوچ در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانزندانی سنی مذهبیاحضار به جلسه بازپرسیسرکوب شهروندان اهل تسنن در ایرانشهروندان سنی مذهب در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیبازجوئی در بازداشتگاهزندانیان اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل سنت ایرانشهروندان بلوچ اهل سنتفعال مذهبی سنی مذهباحضار به اداره اطلاعاتمفتی محمدقاسم قاسمیاحضار و بازجوییاحضار و بازجوئینمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلسزندانیان سنی مذهبسنی مذهبسرکوب شهروندان بلوچپیروان اهل سنت در ایرانروحانی اهل تسننسرکوب شهروندان سنی مذهب در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایراننقض حقوق شهروندی اهل تسنن در ایراناحضار وبازجوییاهل تسنن در زندانهای ایرانپیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیشهروندان کورد سنی مذهبپیروان اهل تسنن در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان بلوچ در جمهوری اسلامیبازجوئی در اداره اطلاعات زاهدان

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.