•                    
  •                  
چهارشنبه , ۱۶ آذر , ۱۴۰۱
چهارشنبه, دسامبر 7

آزادی روح الله زیبائی، شهروند بهائی محبوس در زندان مرکزی کرج

0
600

حقوق بشر در ایران امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، روح الله زیبائی، شهروند بهائی ساکن باغستان کرج به دلیل مشکلات جسمانی شدید و عدم تحمل کیفر از زندان مرکزی کرج آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، روح الله زیبایی، شهروند بهائی محبوس در زندان مرکزی کرج، که برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به این زندان منتقل شده بود در پی صدور گواهی عدم تحمل کیفر از سوی پزشکی قانونی و مشمول کیفر شناخته نشد و از این زندان آزاد شد.  این شهروند بهائی در آذر ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر عیناً تائید شد. در حالی حکم حبس تعزیری این شهروند بهائی اجرا شده بود که وی با مشکل حرکتی مواجه هست و از سوی دیگر هم به دلیل نداشتن یک کلیه و وجود ترکش های دوران جنگ در بدن وی، پارگی پرده یک گوش و ناراحتی ریه و از  مشکلات قبلی در رنج است.

این شهروند بهائی، ساکن باغستان کرج، در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، علیرغم مشکلات حاد جسمانی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود بازداشت و به زندان مرکزی کرج منتقل شده بود. 

زیبائی، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, به شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج احضار و در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹,  پس از حضور در شعبه مذکور مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

این شهروند بهائی، اخیراً از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع بهائیت, توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز, به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهائی در مرحله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی عاصف الحسینی از بابت اتهام مذکور به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

 با توجه به ممانعت قاضی عاصف الحسینی از حضور وکیل مدافع این شهروند بهائی, جلسه دادرسی بر پرونده روح الله زیبائی در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج بدون حضور وکیل مدافع او برگزار شد. 

روح الله زیبائی, شهروند بهائی, پس از بازداشت در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸, توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه در منزل شخصی خود به اندرزگاه ۸ زندان رجائی شهر کرج,  متعلق به  سازمان اطلاعات سپاه در زندان رجائی شهر کرج منتقل شد و طی این مدت از سوی این ارگان امنیتی تحت بازجوئی قرار گرفت و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و  ماده ۱۸ و ۱۹ است. همچنین در ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.  

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی بی اساس و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری به اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که حکومت جمهوری اسلامی خود تدوین گر آن هست و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هاسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانمحرومیت از تحصیل بهائیان ایرانسرکوب بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایرانجامعه بهایی ایرانسرکوب شهروندان بهاییزندانیان بهایی در ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیاقلیتهای دینی در ایرانزندانیان بهاییسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیروح اله زیبایی شهروندبهائیآزادی روح الله زیبائیبهائیان ایرانرهبران جامعه بهائیان ایرانبهائیان در ایرانجامعه بهاییان ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق بهاییان ایرانحقوق شهروندی بهائیان ایراندانشگاه مجازی بهائیان ایرانروح اله زیباییحق تحصیل شهروندان بهایی در ایرانجامع بهائیان ایرانروح الله زیبائی شهروند بهائیزندانیان بهائیروح اله زیبایی شهروند بهائیآزادی روح اله زیبائیاقلیتهای مذهبیحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانجامعه بهائیان ایرانسرکوب بهائیان ایرانبهائیان کرجبهاییان کرجمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهایی ایرانمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانپیروان بهائیت در ایرانپلمپ محل کسب بهائیان ایرانروح الله زیبایی شهروند بهایینقض حقوق بشر در زندان مرکزی کرجروح اله زیبائی بهائیبهائیزندانیان سیاسیبهائیانشهروندان بهاییگلستان جاوید بهائیان ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانپیروان سایر ادیان ایر انزندان مرکزی کرجبازداشت شهروندان بهاییپیروان بهاییت در ایراننقض حقوق شهروندان بهاییانسرکوب پیروان بهائیت در ایرانزندانیان سیاسی در زندان مرکزی کرجبازداشت روح اله زیبائیاقلیتهای مذهبی در ایرانتبعیض علیه بهائیان ایرانبهاییان در ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایرانبهاییاننقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانروح الله زیباییاقلیت بهاییشهروندان بهایی ایرانفعالیت بهائیان ایرانشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیبند 6 زندان قزلحصار کرجبازداشت روح اله زیباییپیروان سایر ادیان در ایرانبهاییمدیران جامعه بهائیان ایرانتهدید بهائیان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایراننقض حقوق بهائیان ایرانباغستان کرجروح اله زیبائیتحصیل شهروندان بهایی در ایرانپیروان بهائیپیروان بهائیان در ایرانسرکوب بهائیان ایران .بازداشت روح الله زیباییپیروان سایر ادیانشهروندان بهایی در ایراناقلیتهای قومی در ایرانشهروند بهاییحقوق شهروندان بهایی در ایرانقض حقوق شهروندی بهاییان ایرانحقوق بشر بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایارنضبط لوازم شهروندان بهایی در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیشهروندان بهایی در کرجروح الله زیبایی شهروندبهائیبند زنان زندان قزلحصاربازداشت روح الله زیبائیزندان قزلحصاربهاییان ایرانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبیمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبینقض حقوق بهاییان ایرانزندانیان بهائی در ایرانروح الله زیبائیمحرومیت شهروندان بهاییتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایرانزندان قزلحصار کرجروح الله زیبائی شهروندبهاییروح اله زیبائی شهروندبهائیآزادی روح الله زیبایی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.