•                  
پنج شنبه , ۲۹ مهر , ۱۴۰۰
پنج‌شنبه, اکتبر 21

آزادی روح الله زیبائی، شهروند بهائی محبوس در زندان مرکزی کرج

0
302

حقوق بشر در ایران امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، روح الله زیبائی، شهروند بهائی ساکن باغستان کرج به دلیل مشکلات جسمانی شدید و عدم تحمل کیفر از زندان مرکزی کرج آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، روح الله زیبایی، شهروند بهائی محبوس در زندان مرکزی کرج، که برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به این زندان منتقل شده بود در پی صدور گواهی عدم تحمل کیفر از سوی پزشکی قانونی و مشمول کیفر شناخته نشد و از این زندان آزاد شد.  این شهروند بهائی در آذر ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر عیناً تائید شد. در حالی حکم حبس تعزیری این شهروند بهائی اجرا شده بود که وی با مشکل حرکتی مواجه هست و از سوی دیگر هم به دلیل نداشتن یک کلیه و وجود ترکش های دوران جنگ در بدن وی، پارگی پرده یک گوش و ناراحتی ریه و از  مشکلات قبلی در رنج است.

این شهروند بهائی، ساکن باغستان کرج، در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، علیرغم مشکلات حاد جسمانی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود بازداشت و به زندان مرکزی کرج منتقل شده بود. 

زیبائی، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, به شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج احضار و در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹,  پس از حضور در شعبه مذکور مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

این شهروند بهائی، اخیراً از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع بهائیت, توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز, به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهائی در مرحله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی عاصف الحسینی از بابت اتهام مذکور به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

 با توجه به ممانعت قاضی عاصف الحسینی از حضور وکیل مدافع این شهروند بهائی, جلسه دادرسی بر پرونده روح الله زیبائی در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج بدون حضور وکیل مدافع او برگزار شد. 

روح الله زیبائی, شهروند بهائی, پس از بازداشت در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸, توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه در منزل شخصی خود به اندرزگاه ۸ زندان رجائی شهر کرج,  متعلق به  سازمان اطلاعات سپاه در زندان رجائی شهر کرج منتقل شد و طی این مدت از سوی این ارگان امنیتی تحت بازجوئی قرار گرفت و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و  ماده ۱۸ و ۱۹ است. همچنین در ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.  

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی بی اساس و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری به اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که حکومت جمهوری اسلامی خود تدوین گر آن هست و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هابهائیان ایراناقلیتهای مذهبیبهائیاقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان سایر ادیان در ایرانپیروان سایر ادیانزندان قزلحصارسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانرهبران جامعه بهائیان ایرانحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانزندانیان سیاسیبهاییشهروندان بهایی در ایرانبهاییان ایرانمحرومیت از تحصیل بهائیان ایرانبهائیان در ایرانجامعه بهائیان ایرانبهائیانتبعیض علیه بهائیان ایرانمدیران جامعه بهائیان ایراناقلیتهای قومی در ایرانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب بهاییان ایرانجامعه بهاییان ایرانسرکوب بهائیان ایرانشهروندان بهاییبهاییان در ایرانتهدید بهائیان ایرانشهروند بهاییسرکوب اقلیتهای مذهبیسرکوب جامعه بهائیان ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانبهائیان کرجگلستان جاوید بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایرانحقوق شهروندان بهایی در ایرامحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیجامعه بهایی ایرانحقوق بهاییان ایرانبهاییان کرجنقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانبهاییاننقض حقوق بهائیان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهاییحقوق شهروندی بهائیان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانپیروان سایر ادیان ایر اننقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانحقوق بشر بهائیان ایرانزندانیان بهائی در ایرانزندانیان بهایی در ایراندانشگاه مجازی بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهایی ایرانزندان مرکزی کرجروح الله زیباییباغستان کرجسرکوب شهروندان بهایی در ایارنروح الله زیبائینقض حقوق بشر بهاییان ایرانروح اله زیباییمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانبازداشت شهروندان بهاییاقلیت بهاییروح اله زیبائیضبط لوازم شهروندان بهایی در ایرانمحرومیت شهروندان بهاییسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیحق تحصیل شهروندان بهایی در ایرانپیروان بهائیت در ایرانپیروان بهاییت در ایرانشهروندان بهایی ایرانتحصیل شهروندان بهایی در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایراناقلیتهای دینی در ایرانجامع بهائیان ایرانپلمپ محل کسب بهائیان ایراننقض حقوق شهروندان بهاییانفعالیت بهائیان ایرانپیروان بهائیشهروندان بهایی در کرجزندان قزلحصار کرجزندانیان بهاییروح الله زیبائی شهروند بهائیروح الله زیبایی شهروند بهاییسرکوب پیروان بهائیت در ایرانشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیپیروان بهائیان در ایرانروح الله زیبایی شهروندبهائیروح الله زیبائی شهروندبهاییسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیزندانیان بهائینقض حقوق بشر در زندان مرکزی کرجزندانیان سیاسی در زندان مرکزی کرجبند 6 زندان قزلحصار کرجسرکوب بهائیان ایران .بند زنان زندان قزلحصارروح اله زیبائی شهروندبهائیروح اله زیبایی شهروندبهائیروح اله زیبایی شهروند بهائیروح اله زیبائی بهائیبازداشت روح اله زیبائیبازداشت روح اله زیباییبازداشت روح الله زیباییبازداشت روح الله زیبائیآزادی روح الله زیباییآزادی روح الله زیبائیآزادی روح اله زیبائی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: