چهارشنبه , ۱۷ خرداد , ۱۴۰۲
چهارشنبه, ژوئن 7

محرومیت مهسا فروهری، شهروند بهائی از حق ادامه تحصیل/ سند

0
1462

حقوق بشر در ایران امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، در ادامه روند رو به افزایش محرومیت از حق تحصیل و ممانعت از ورود شهروندان بهائی به دانشگاه، مهسا فروهری، شهروند بهائی ساکن کرج به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی به بهانه نقص در پرونده از تحصیل در دانشگاه محروم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹, مهسا فروهری – متولد: ۱۳۶۹ – شهروند بهائی ساکن کرج, که با معدل دیپلم ۱۹.۱۹، فارغ التحصیل شده به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی, با ایراد نقص در پرونده از حق ادامه تحصیل محروم شد. این شهروند بهائی، از جمله کسانی است که برای یازدهمین سال پیا پی پس از قبولی در کنکور با بهانه نقص در پرونده از ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه منع می شود. 

براساس این گزارش، مهسا فروهری، در حالی از ادامه تحصیل در دانشگاه به علت اعتقادات مذهبی خود محروم شده که با معدل دیپلم ۱۹.۱۹ دوران دبیرستان خود را چندین سال قبل به اتمام رساند و برای یازدهمین بار از ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه های ایران محروم شد.

لازم به ذکر است، این شهروند بهائی، که در سالهای گذشته و پس از بارها قبولی در کنکور بدلیل بهائی بودن با بهانه ی نقص پرونده مواجه و از ورود به دانشگاه محروم شده بود در سال ۱۳۹۹ پس از ثبت نام در سامانه سازمان سنجش به جهت ورود به دانشگاه های بدون آزمون که بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش میکنند مجددا به دلیل بهائی بودن با “نقص پرونده” مواجه و از ورود به دانشگاه های بدون کنکور نیز محروم شده است. مهسا فروهری بدلیل شیوع کرونا و حضوری بودن کنکور سراسری در سال ۱۳۹۹ نتوانسته بود در کنکور شرکت کند و به همین دلیل اینبار در سامانه سازمان سنجش در دانشگاه هایی که بدون آزمون پذیرش میکنند ثبت نام کرد اما مجددا بدلیل بهائی بودن با بهانه نقص پرونده از طرف سازمان سنجش مواجه و برای چندمین سال متوالی از ورود به دانشگاه های ایران و ادامه تحصیل محروم شد. 

پیش از این نیز در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, مهسا فروهری،  شهروند بهائی ساکن کرج, به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی, با ایراد نقص در پرونده برای دهمین بار از حق ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده بود. 

بیان نقص در پرونده برای صفحه اعلام وضعیت دانش آموزان بهائی در دانشگاهها و مراکز تحصیلی در ایران از طرف سازمان سنجش و یا حتی وزارت آموزش و پروش به منزله محرومیت آنها از ادامه تحصیل در هر مقطع تحصیلی که در آن تحصیل می کنند می باشد.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲،۱۸ و ۱۹، از اعلامیه جهانی حقوق بشر این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این ۲ ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

برچسب هاپیروان سایر ادیان در ایرانحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانمحرومیت از تحصیل بهائیان در ایرانبهائیانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبیمحرومیت از تحصیل شهروندان بهائیحقوق بهاییان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهائی ایرانسرکوب جامعه بهاییان در ایرانسرکوب پیروان آئین بهاییاقلیت بهایی ایرانسرکوب پیروان آئین بهائی در ایرانشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیگزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان سایر ادیانمهسا فروهری بهاییپیروان سایر ادیانحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانبهاییان ایرانسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانسرکوب بهاییان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان در ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایرانپیروان سایر در ایراننقض حقوق بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهایی ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایرانحق تحصیل شهروندان بهایی در ایراناقلیت بهائی ایرانحق تحصیل در ایراناقلیت اهل تسنننقض حقوق پیروان آئین بهائیشهروند بهائیوضعیت قضائی پیروان سایر ادیان در ایرانمحرومیت از تحصیل بهائیان ایرانشهروندان بهائیجامعه بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهائی ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایرانجامعه بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهاییجامعه بهاییمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانپیروان آیین بهایی در ایرانمحرومیت از تحصیل بهاییان ایرانپیروان آئین بهاییپیروان آیین بهاییپیروان سایر دینها در ایرانبهائیان ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانحق تحصیلبازداشت شهروندان بهائی در ایراناخبار پیروان سایر ادیانسرکوب بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهائیمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانجامعه بهاییان در ایراناقلیت بهاییپیروان آیین بهائی در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیمحرومیت از حقوق شهروندی بهاییان ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیحق تحصیل کودکاناقلیتهای مذهبیجامعه بهائیانجامعه بهائی ایرانبهائیان در ایرانسرکوب بهائیان در ایرانشهروندان بهاییسرکوب جامعه بهائی در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبینقض حقوق شهروندان بهائی در ایرانپیروان سایرادیان ایرانسرکوب پیروان آئین بهائیاقلیت بهایی در ایرانمهسا فروهریپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیمحرومیت از حقوق شهروندی جامعه بهاییحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایرانحق تحصیل جامعه بهاییان در ایرانبهائیشهروندان بهائی در ایرانبهاییجامعه بهائیان ایرانشورای دفاع از حق تحصیلبهاییان در ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایراننقض حقوق شهروندان بهائیبهاییانسرکوب جامعه بهائیسرکوب پیروان آیین بهائیحق تحصیل بهائیان در ایرانحق تحصیل شهروندان بهائیجامعه بهاییانپیروان آئین بهائیحق تحصیل شهروندان در ایرانمهسافروهری بهائیفعالیت بهائیان در ایرانرهبران جامعه بهائیان ایرانشهروندان بهایی در ایرانجامعه بهائیمدیران جامعه بهائیان ایرانشهروند بهاییجامعه بهائیان در ایرانجامعه بهایی ایرانپیروان آئین بهائی در ایراننقض حقوق شهروندان بهایی در ایراناقلیت بهائی در ایرانحق تحصیل بهاییان در ایرانحق تحصیل شهروندان بهاییاقلیتهای دینی در ایرانپیروان آیین بهائیسرکوب پیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیمهسافروهری بهاییاقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایراناقلیت بهائیسرکوب شهروندان بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهائی دریرانمحرومیت از حق تحصیلنقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانمحرومیت شهروندان بهائی در ایرانسرکوب پیروان سایر ادیانسرکوب جامعه بهاییسرکوب پیروان آیین بهاییمهسافروهریسرکوب پیروان آئین بهایی در ایرانشهروندان بهائی در جمهوری اسلامیپیروان آئین بهائی در جمهوری اسلامیمهسا فروهری بهائی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: