•                  
دوشنبه , ۱۵ آذر , ۱۴۰۰
دوشنبه, دسامبر 6

محرومیت مهسا فروهری، شهروند بهائی از حق ادامه تحصیل/ سند

0
551

حقوق بشر در ایران امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، در ادامه روند رو به افزایش محرومیت از حق تحصیل و ممانعت از ورود شهروندان بهائی به دانشگاه، مهسا فروهری، شهروند بهائی ساکن کرج به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی به بهانه نقص در پرونده از تحصیل در دانشگاه محروم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹, مهسا فروهری – متولد: ۱۳۶۹ – شهروند بهائی ساکن کرج, که با معدل دیپلم ۱۹.۱۹، فارغ التحصیل شده به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی, با ایراد نقص در پرونده از حق ادامه تحصیل محروم شد. این شهروند بهائی، از جمله کسانی است که برای یازدهمین سال پیا پی پس از قبولی در کنکور با بهانه نقص در پرونده از ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه منع می شود. 

براساس این گزارش، مهسا فروهری، در حالی از ادامه تحصیل در دانشگاه به علت اعتقادات مذهبی خود محروم شده که با معدل دیپلم ۱۹.۱۹ دوران دبیرستان خود را چندین سال قبل به اتمام رساند و برای یازدهمین بار از ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه های ایران محروم شد.

لازم به ذکر است، این شهروند بهائی، که در سالهای گذشته و پس از بارها قبولی در کنکور بدلیل بهائی بودن با بهانه ی نقص پرونده مواجه و از ورود به دانشگاه محروم شده بود در سال ۱۳۹۹ پس از ثبت نام در سامانه سازمان سنجش به جهت ورود به دانشگاه های بدون آزمون که بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش میکنند مجددا به دلیل بهائی بودن با “نقص پرونده” مواجه و از ورود به دانشگاه های بدون کنکور نیز محروم شده است. مهسا فروهری بدلیل شیوع کرونا و حضوری بودن کنکور سراسری در سال ۱۳۹۹ نتوانسته بود در کنکور شرکت کند و به همین دلیل اینبار در سامانه سازمان سنجش در دانشگاه هایی که بدون آزمون پذیرش میکنند ثبت نام کرد اما مجددا بدلیل بهائی بودن با بهانه نقص پرونده از طرف سازمان سنجش مواجه و برای چندمین سال متوالی از ورود به دانشگاه های ایران و ادامه تحصیل محروم شد. 

پیش از این نیز در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, مهسا فروهری،  شهروند بهائی ساکن کرج, به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی, با ایراد نقص در پرونده برای دهمین بار از حق ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده بود. 

بیان نقص در پرونده برای صفحه اعلام وضعیت دانش آموزان بهائی در دانشگاهها و مراکز تحصیلی در ایران از طرف سازمان سنجش و یا حتی وزارت آموزش و پروش به منزله محرومیت آنها از ادامه تحصیل در هر مقطع تحصیلی که در آن تحصیل می کنند می باشد.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲،۱۸ و ۱۹، از اعلامیه جهانی حقوق بشر این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این ۲ ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

برچسب هابهائیان ایراناقلیتهای مذهبیبهائیفعالیت بهائیان در ایراناقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان سایر ادیان در ایرانپیروان سایر ادیانشهروند بهائیسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانجامعه بهائیانشهروندان بهائی در ایرانرهبران جامعه بهائیان ایراننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایرانحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانوضعیت قضائی پیروان سایر ادیان در ایرانحق تحصیلجامعه بهائی ایرانبهاییشهروندان بهایی در ایراناقلیت بهائیمحرومیت از تحصیل بهائیان در ایرانبهاییان ایرانمحرومیت از تحصیل بهائیان ایرانبازداشت شهروندان بهائی در ایرانبهائیان در ایرانجامعه بهائیان ایرانجامعه بهائیسرکوب شهروندان بهائی در ایرانبهائیانسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانشهروندان بهائیاخبار پیروان سایر ادیانسرکوب بهائیان در ایرانشورای دفاع از حق تحصیلمدیران جامعه بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهائی دریرانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب بهاییان ایرانجامعه بهاییان ایرانسرکوب بهائیان ایرانشهروندان بهاییبهاییان در ایرانشهروند بهاییمحرومیت از حق تحصیلسرکوب اقلیتهای مذهبیمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان در ایرانسرکوب جامعه بهائی ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائی در ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانجامعه بهائیان در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانمحرومیت از تحصیل شهروندان بهائیسرکوب شهروندان بهایی در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبینقض حقوق شهروندان بهائیجامعه بهایی ایرانمحرومیت شهروندان بهائی در ایرانحقوق بهاییان ایرانپیروان سایر در ایرانجامعه بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهائینقض حقوق شهروندان بهائی در ایرانبهاییانپیروان آئین بهائی در ایرانسرکوب پیروان سایر ادیاننقض حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهاییمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانپیروان سایر ادیان ایر انسرکوب جامعه بهائینقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهائی ایرانسرکوب شهروندان بهایی ایرانجامعه بهاییجامعه بهاییان در ایرانسرکوب پیروان آئین بهائیسرکوب پیروان آیین بهائیاقلیت بهائی در ایرانسرکوب جامعه بهاییسرکوب جامعه بهاییان در ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایرانمحاکمه شهروندان بهایی در ایراناقلیت بهاییاقلیت بهایی در ایرانحق تحصیل بهائیان در ایرانحق تحصیل بهاییان در ایرانسرکوب پیروان آیین بهاییسرکوب پیروان آئین بهاییحق تحصیل شهروندان بهایی در ایرانپیروان آیین بهایی در ایرانپیروان آیین بهائی در ایرانمهسا فروهریحق تحصیل شهروندان بهائیحق تحصیل شهروندان بهاییمهسافروهریاقلیت بهایی ایراناقلیت بهائی ایرانمحرومیت از تحصیل بهاییان ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیجامعه بهاییاناقلیتهای دینی در ایرانسرکوب پیروان آئین بهایی در ایرانسرکوب پیروان آئین بهائی در ایرانحق تحصیل در ایرانپیروان آئین بهاییمحرومیت از حقوق شهروندی بهاییان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی جامعه بهاییپیروان آئین بهائیپیروان آیین بهائیشهروندان بهائی در جمهوری اسلامیشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیاقلیت اهل تسننپیروان آیین بهاییسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایرانحق تحصیل شهروندان در ایرانسرکوب پیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیپیروان آئین بهائی در جمهوری اسلامیگزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان سایر ادیاننقض حقوق پیروان آئین بهائیپیروان سایر دینها در ایرانحق تحصیل کودکانحق تحصیل جامعه بهاییان در ایرانمهسافروهری بهائیمهسافروهری بهاییمهسا فروهری بهائیمهسا فروهری بهایی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: