•                  
دوشنبه , ۱۸ فروردین , ۱۳۹۹
دوشنبه, آوریل 6

محکومیت مرجان داوری, مترجم و محقق به تحمل ۷۵ سال حبس تعزیری

0
155

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “محمدمهدی شهمیرزادی”, مرجان داوری, مترجم و محقق, محبوس در زندان قرچک ورامین را تبرئه و پس از تائید حکم برائت, مرجان داوری از بابت بخش دوم از همین پرونده از سوی دادگاه کیفری تهران در مجموع به تحمل ۷۵ سال حبس تعزیری درجه ۲ محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اجرای ۲۵ سال از  مجموع حکم صادره بر علیه مرجان داوری لازم به اجرا خواهد بود. مرجان داوری پیشتر نیز از سوی شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع به دیوان عالی کشور لغو و پرونده وی به شعبه هم عرض یعنی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برای دادرسی مجدد ارجاع شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, مرجان داوری, مترجم و محقق و از پیروان اکنکار که پیش از این توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمدمهدی شهمیرزادی”مورد محاکمه قرار گرفته بود از اتهامات منتسبه تبرئه شد. همچنین در بخش دوم از همین پرونده که به دادگاه شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱تهران واقع در مجتمع قضائی شهید بهشتی کیفری ارجاع شده بود مرجان داوری به اتهام “معاونت در ارتکاب سه فقره زنای در حکم عنف” به ۳ فقره حبس تعزیری درجه۲ محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی فقط ۲۵ سال از این مدت برای مرجان داوری اجرائی می باشد. جلسه دادرسی در بخش اول بر پرونده مرجان داوری در تاریخ ۲۱ دی ماه سالجاری توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران بزرگ شده بود. پرونده ای که مرجان داوری از بابت آن توسط شعبه مذکور مورد محاکمه قرار گرفت دارای ابهامات بسیاری می باشد چرا که وی پیش از این و در همین پرونده توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور طی ۲ مرحله نقض پرونده به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شده بود که از آنجا هم پرونده وی به شعبه هم عرض ارجاع شد. 

با توجه به دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه کیفری۱ واقع در مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران آمده است: “مرجان داوری از بابت اتهام “ارتکاب ۳ فقره زنای به حکم عنف” به تحمل ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مدت ۲۵ سال حبس تعزیری که بعنوان اشد مجازات برای وی لازم به اجرا می باشد. 

همچنین مرجان داوری از بابت اتهامات “رابطه نامشروع”, “عضویت در فرقه عرفانی اکنکار”, “اجتماع و تبانی به قصد تبلیغ علیه نظام” و “افساد فی الارض” که در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “قاضی محمد مهدی شهمیرزادی” مورد محاکمه قرار گرفته بود از بابت کلیه اتهامات تبرئه و برای وی حکم برائت صادر شد. 

در متن دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی همچنین آمده است: “در پرونده حاضر خانم مرجان داوری فرزند هوشنگ متهم است به فساد فی الارض از طریق شرکت در تشکیل و اداره مرکز فساد و فحشا جنسی و عقیدتی در پوشش عرفان کاذب راه معرفت رای دادگاه نظر به شماره رای ۲۱ ب/۹/۷/ ۱۳۹۸ ردیف ۹۸/۵ نسبت به دادنامه شماره ۹۵/۲۰۰۰ که در مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۷ شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران از هیئت عمومی شعب دیوان عالی کشور که اعتراض فرجام خواه فوق الذکر را نسبت به محکومیت اعلامی وارد دانسته با این استدلال که مطابق مستندات موجود در پرونده متهم مذکور از اولین قربانیان این تبلیغ کاذب و انحرافی بوده و تحت استیلای متهم اصلی قضیه آقای کریم زرگر فرزند عبدالکریم تسلط کامل ایشان حتی به تذکرات جدی و دلسوزانه والدین خود توجه نکرده و به منجلاب ساخته و پرداخت شده توسط نامبرده اخیر سقوط کرده است و در شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران نیز طی دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۵۴۰۰۱۹۹ – ۲۲/۷/۱۳۹۶ یعنی قبل از محاکمه و صدور حکم در شعبه صادر کننده رای فرجام خواسته به اتهام معاونت در ارتکاب سه فقره زنای در حکم عنف به تحمل سه فقره بیست و پنج سال حبس تعزیری درجه دوم محکوم شده است و همین عناوین مجددا تحت عنوان شرکت در تشکیل و اداره مرکز فساد و فحشای جنسی تحت معاونت در سه فقره زنای در حکم عنف قبلا طی دادنامه شماره اخیر الذکر مورد حکم واقع شده است لذا در وضعیت موجود محاکمه مشارالیه این حیث و محکومیت او به مجازات اعدام فاقد موقعیت قانونی تشخیص و به نظر اکثر اعضای هیئت عمومی شعب دیوان محترم عالی کشور با وصف به اینکه عنوان مجرمانه انتسابی « به صورت تالی تلو » یک عنوان مجرمانه تلقی می گردد لذا اتهام فساد فی الارض زمانی محقق می‌گردد که از طریق شرکت در تشکیل و اداره مرکز فساد و فحشای جنیس و عقیدتی در پوشش ترویج عرفان کاذب و راه معرفت ارکان تشکیل دهنده آن محقق باشد که در موضوع مانحن فیه بنا به تشخیص قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور تعیین کیفر متعدد برای جرم واحد خالی از وجاهت قانونی بوده مع‌ذلک نسبت به اتهام خانم مرجان داوری فرزند هوشنگ متولد ۱۳۴۵ منتسب دادنامه مسبوق الصدور شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شماره ۵۹/۲۰۰۰/ت د – ۲۵/۲/۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به اتهام افساد فی الارض که مشعر به حکم اعدام مسبوق الصدور می باشد به استناد به بند پ ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری و به علت عدم انطباق با موازین قانونی حکم برائت متهم از این حیث اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد و رای صادره در اجرای احکام قسمت دوم از بند پ ماده قانون اخیر الذکر قطعی و غیر قابل فرجام خواهی می باشد”. 

پیش از این و در تاریخ ۱۷ آذر ماه سال ۱۳۹۷, شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور برای دومین بار متوالی پس از رد حکم اعدام مرجان داوری, مترجم و از پیروان نحله فکری اکنکار, پرونده وی را به شعبه هم عرض یعنی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران ارجاع کرده بود.

پیش از این نیز یک منبع نزدیک مرجان داوری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود؛ “در خرداد ماه سال ۱۳۹۷, اعتراض به رای صادره توسط  شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران برای تجدیدنظر خواهی در حکم صادره ثبت شده و نهایتا در تاریخ ۱۷ آذر ماه سال ۱۳۹۷, شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور مجددا رای بر نقض حکم صادره داده است که با این حساب به دلیل اینکه برای دومین بار این حکم توسط دیوان عالی کشور نقض شده است، پرونده جهت بررسی به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

همچنین در مهر ماه سال ۱۳۹۶, برای اولین بار شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور حکم اعدام مرجان داوری را لغو و پرونده وی را به شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد, بعنوان شعبه هم عرض ارجاع کرده بود که این پرونده مورد بررسی قرار گرفت و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷,  برای بار دوم حکم اعدام مرجان داوری صادر شده بود. 

لازم به ذکر است مرجان داوری, در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ در تهران, تحصیلات ابتدایی خود را در انگلستان و پس از بازگشت به ایران، در مدرسه بین المللی تیزهوشان پارتیان به اتمام رساند. وی در سن ۱۳ سالگی موفق به اخذ دیپلم ترجمه زبان انگلیسی شد. تحصیلات دانشگاهی را با رتبه دو رقمی وارد دانشگاه هنر الزهرا در رشته گرافیک و نقاشی و همچنین تحقیق و ترجمه در زمینه علوم باطنی و هستی شناسی مشرق و مغرب زمین ادامه داد.

مرجان داوری در سال ۱۳۸۹ اقدام به ترجمه آثار نویسندگان مکاتب فکری اشراقیون در سرتاسر جهان، گردآوری و تدوین مجموعه ای در این زمینه نمود. از جمله آثار ترجمه شده توسط وی می توان به “پنجه زمان اثر پال توئیچل، جوینده اثر فیل موریمیتسو، تمرینات معنوی اک اثر هارولد کلمپ” اشاره کرد.

وی که فارغ التحصیل رشته گرافیک دانشکده هنر- دانشگاه الزهرا تهران، مترجم کتب علوم باطنی و الهی و اشراقیون و یکی از محققان موسسه مطالعات و تحقیقات متافیزیک راه معرفت است در مهرماه ۱۳۹۴با تعطیلی و بازداشت مسئولان موسسه راه معرفت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار، به همراه کریم زرگر، دیگر متهم پرونده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده بود. 

همزمان با ابلاغ این حکم مرجان داوری از بند زنان زندان اوین به زندان زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد.

لازم به ذکر است در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ کریم زرگر، متولد ۱۳۳۲ اهواز، فارغ‌التحصیل حقوق قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دکترای حقوق دریایی از دانشگاه استرازبورگ فرانسه و رئیس سابق دانشکده صدا و سیما که در سال ۱۳۹۴ به همراه مرجان داوری در ارتباط با تبلیغ و ترویج جنبش نوپدید عرفانی “اکنکار”، به اتهاماتی از جمله فساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

 سرکوب عقاید در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.

همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

 در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: