•                  
چهارشنبه , ۲۸ مهر , ۱۴۰۰
چهارشنبه, اکتبر 20

محکومیت آرش گنجی به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری به اتهام ترجمه کتاب

0
534

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد با صدور دادنامه ای آرش گنجی، مترجم و فعال ادبی را در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون نویسندگان ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، آرش گنجی، فعال ادبی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، « فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام» در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.  گنجی در اولین روز دی ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از ۲۹ روز با تودیع وثیقه آزاد شد و در مراحل دادرسی اولیه در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از حضور در اولین جلسه دادرسی به دستور محمد مقیسه، قاضی وقت پس از افزایش وثیقه بازداشت و به زندان اوین منتقل و ۶ روز بعد با تودیع وثیقه جدید آزاد شد و در دومین جلسه دادرسی در دی ماه سال جاری محاکمه شد. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۵ سال از این مدت برای آرش گنجی اجباری خواهد شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران که امروز به ناصر زرافشان، وکیل مدافع آرش گنجی ابلاغ شد، آرش گنجی از بابت اتهام « اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی » به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام « عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام » هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل  ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

همچنین مصداق جملگی این اتهامات مرتبط با ترجمه کتابی درباره‌ی تحولات کردستان سوریه با نام « کلید کوچک دروازه‌ای بزرگ » بوده است. 

لازم به ذکر است، دومین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال ادبی و مترجم در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۹، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد برگزار شد و آرش گنجی به همراه ناصر زرافشان در این جلسه دادرسی حاضر شدند. 

آرش گنجی، پیش از این نیز قرار بود در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه مذکور مورد محاکمه قرار بگیرید اما با توجه بیماری و غیبت وی در این جلسه دادرسی تاریخ رسیدگی جدیدی به این فعال ادبی ابلاغ شد.

پیش از این نیز کانون نویسندگان ایران اعلام کرده بود در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آرش گنجی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه، قاضی وقت شعبه مذکور برگزار خواهد شد اما در این گزارش به آن جلسه دادرسی اشاره ای نشده است. 

این فعال ادبی، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و تفهیم و آغاز مراحل دادرسی در انتهای جلسه با افزایش مبلغ وثیقه تودیع شده قبلی وی توسط محمد مقیسه از ۴۵۰ میلیون تومان ۳ میلیارد تومان و عدم توانائی تامین آن بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, پس از تودیع وثیقه جدید بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, آرش گنجی, در پی یورش ماموران امنیتی « پلیس امنیت » به منزل شخصی وی در تهران پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و پس از ۵ روز طی تماسی با خانواده خود اعلام کرد که در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجوئی است. 

آرش گنجی، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام دوران بازجوئی، تفهیم اتهام و تحمل ۲۹ روز سلول انفرادی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

گنجی، مترجم کتابهایی همچون غروب خدایان برفراز نظم نوین جهانی, مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر و کشتن موش در یکشمبه و چندین جلد کتاب دیگر می باشد. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی بی اساس و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری به اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که حکومت جمهوری اسلامی خود تدوین گر آن هست و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هاحقوق بشراخبار نقض حقوق بشرحقوق بشر در ایراننقض حقوق شهروندینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرشعبه ۲۸ دادگاه انقلابصدور حکم حبسسرکوب شهروندان در ایراننقض حقوق شهروندی در ایراننویسندگانمترجمگزارش نقض حقوق بشر در ایرانکانون نویسندگان ایرانسرکوب آزادی بیان در ایراننقض حقوق بشرد ر ایرانسرکوب آزادی بیانسرکوب فعالان مدنی در ایراناخبار نقض حقوق بشر در ایرانبیانیه کانون نویسندگان ایرانکانون نویسندگاننویسندگان در ایرانشعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهرانشعبه ۲۸دادگاه انقلابهیئت دبیران کانون نویسندگان ایرانشعبه۲۸ دادگاه انقلابهیأت دبیران کانون نویسندگان ایرانناصر زرافشانحقوق بشر در جمهوری اسلامیشعبه ۲۸ دادگاه اتقلابشعبه ۲۸شعبه۲۸ دادگاه انقلاب تهرانحقوق بشر درایراناعضای کانون نویسندگان ایرانصدور حکم حبس تعزیرینقض حقوق بشر در ایران 4حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایرانشعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در تهرانحقوق بشر زندانیان سیاسینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیاخبارهای نقض حقوق بشرآرش گنجیبازداشت آرش گنجیترجمهنویسندگان ایرانشعبه ۲۸ نقض حقوق شهروندی در ایرانآرش گنجی مترجمآزادی آرش گنجی نویسندهاخبار نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیمحمدرضا عموزادمحمدرضاعموزادشعبه۲۸دادگاه انقلاب تهراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانکانون نویسندصدور حکم حبس تعزیر یاجرای حکم حبس اعضای کانون نویسندگانحقوق نقض حقوق بشر در ایرانشعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب تهرانمحاکمه آرش گنجیفعال ادبی آرش گنجیصدور حکم حبس تعزیرکانون نویسندگان در ایرانشعبه بیست و هشتحق آزادی بیان در ایرانقاضی محمدرضا عموزادقاضی محمدرضاعموزادنقض حق آزادی بیان در ایرانشعبه بیست و هشت دیوان عالی کشورقاضی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهرانشعبه۲۸ دادگاه انقلاب در تهرانآرش گنجی مترجم و فعال ادبیصدور حکم حبس تعزیری آرش گنجیکتاب کلید کوچک دروازه ای بزرگناصرزرافشان

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: